eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
eleznin stanica Zlat Moravce
elezniná stanica Zlaté Moravce leí v km 61 na jednokoajnej neelektrifikovanej trati Leopoldov – Kozárovce (SR 141). Do stanice je zaústená tie jednokoajná neelektrifikovaná tra z Nových Zámkov (SR 151). Stanica je orientovaná v severojunom smere a výpravná budova leí napravo od koajiska.

Koniec anglianov v Breznike

elezniná stanica Breznika leí na trati 162 Luenec – Uteká. Je prípojnou pre tra 163 do Katarínskej Huty. Na trati 163 je osobná doprava zastavená od 3. februára 2003. Tra z Katarínskej Huty je zaústená do juhozápadného, resp. lueneckého zhlavia stanice Breznika. Stanica Breznika má štyri koaje. Niekdajšia ulá elezniná doprava v stanici si vyiadala vybudova luenecké zhlavie s vyuitím kriovatkových výhybiek, tzv. anglických.

Zastvka Devnske Jazero

O zastávke a odboke Devínske Jazero sú na stránkach magazínu u uvedené viaceré informácie a mnostvo fotografií aj v súvislosti so zrušením a fyzickou likvidáciou elezninej trate do Stupavy, ktorá prebehla v máji t.r. V roku 2008 prebehla iastoná rekonštrukcia a bolo vybudované nové nástupište pri koaji . 1. V tomto roku prebehla rekonštrukcia oboch traových koají v úseku od Devínskeho Jazera po Devínsku Novú Ves a výstavba nového nástupiša pri koaji . 2, ktorá bola ukonená zaiatkom augusta. Niekoko fotografií z rekonštrukcie je v nasledujúcej fotoreportái.

Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se

Od 23. júla 2012 prebieha kompletná rekonštrukcia koaje . 2 v stanici Rimavská Se na trati 160 Zvolen – Košice. Do Rimavskej Sei som u dvakrát zašiel, aby som priebeh rekonštrukcie zaznamenal. Niekoko fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie je vo fotoreportái.
DOPLNENÉ NOVÉ FOTOGRAFIE!

eleznin stanica Plaveck Mikul

elezniná stanica v Plaveckom Mikuláši je poslednou na trati 112 vedúcej zo stanice v Zohore. Osobná doprava na trati Zohor – Plavecký Mikuláš bola zastavená 2. februára 2003, potom krátky as osobnú dopravu zabezpeovala BRKS. U niekoko rokov je pre zlý stav elezninej trate doprava v úseku Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš zastavená úplne, ale o tejto skutonosti sa na stránke správcu elezninej infraštruktúry nedozviete. 

eleznica v bratislavskom prstave

elezniná stanica Bratislava-Pálenisko sa nachádza v prístave a slúi pre prísun a odsun nákladných vlakov. Vleková koaj sem vedie zo stanice Bratislava ÚNS (ústredná nákladná stanica). K spojeniu elezninej a vodnej dopravy v Bratislave došlo pred viac ako sto rokmi. Odvtedy prístav a eleznica v prístave prešli viacerými zmenami.

OZ Kamenica bojuje o Star Kremniku

Vyjadrenie OZ KAMENICA k listu SR: Opä pozdrav od elezníc, ktorý patrí medzi likvidané. V liste nám navrhujú dve alternatívy zachovania koaje na stanici v Starej Kremnike, ktoré nie je v našich silách splni. Tieto podmienky by boli pravdepodobne vysoké a neprijatené aj pre mnohé komerné firmy.
 

Rekontrukcia traknho vedenia - Bratislava hlavn stanica

BRATISLAVA 24. mája 2012 (SR) - eleznice Slovenskej republiky (SR) oznamujú cestujúcej verejnosti, e v dôsledku komplexnej rekonštrukcie trakného vedenia v elezninej stanici Bratislava hlavná stanica dôjde k obmedzeniu osobnej, ako aj nákladnej elezninej dopravy v hlavnom meste. Zaiatok výlukových prác je naplánovaný na 28. mája 2012 (pondelok) od 8:00 hod. a práce budú trva etapovite nasledujúcich 6 mesiacov.
 

eleznin stanica Star Kremnika

elezniná stanica Stará Kremnika leí v km 235,985 na jednokoajnej trati 171 Zvolen – Diviaky medzi stanicami Hronská Dúbrava a Bartošova Lehôtka. Tra bola súasou Severnej uhorskej eleznice, ktorej úsek Zvolen (nákladná stanica) – Vrútky bol do prevádzky uvedený da 12. augusta 1872.

eleznin stanica Tisovec

elezniná stanica Tisovec leí na jednokoajnej trati 174 Brezno – Jesenské. Orientovaná je v severojunom smere. História elezníc v Tisovci siaha do roku 1874, kedy sa v rámci výstavby Gemerských priemyselných elezníc vybudovala aj elezniná tra z Jesenského do Tisovca. elezniná stanica leí nad mestom, je vzdialenejšia od jeho centra, preto blišie k centru mesta (smerom na Jesenské) bola zriadená zastávka Tisovec mesto.


Home