eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
eleznin stanica Koice prejde obnovou
Koncom minuloroných letných prázdnin sme si s Norom dohodli stretnutie na košickej stanici. Chceli sme zadokumentova jej súasnú podobu. U dlhší as sa toti pripravuje rekonštrukcia elezninej stanice v Košiciach, konkrétne sa obnova týka výpravnej budovy. Ako to na Slovensku býva u zvykom, aj táto rekonštrukcia mešká, ale poda najnovších informácií by sa mala konene zaa u v tomto štvrroku. Pozrime sa teda spolone do Košíc na stanicu.

Hroz znik vpravnej budovy elezninej stanice v Nitre?

V súvislosti s plánovanou elektrifikáciou elezninej trate z Leopoldova do Nitry eleznice Slovenskej republiky (SR) oznámili aj svoj úmysel postavi novú výpravnú budovu v elezninej stanici Nitre. Napriek tomu, e SR údajne neplánujú súasnú výpravnú budovu zbúra, doteraz zverejnené informácie vyvolávajú pochybnosti.

eleznin stanica Nitra

elezniná stanica Nitra leí na trati Nové Zámky – Prievidza (140) v km 33,705, poda cestovného poriadku v km 36,000. Orientovaná je v severojunom smere. História vzniku stanice siaha do 19. storoia, kedy niektoré eleznice na Slovensku budovala Rakúska, resp. neskôr Rakúsko-Uhorská spolonos štátnej eleznice (StEG). Spolonos StEG vznikla 1. januára 1855 a výstavbu elezníc na Slovensku ovplyvovala dlhšie obdobie.

Architektra naich stanc (6.)

Predchádzajúce asti boli venované výpravným budovám na tratiach postavených v asoch Rakúsko–Uhorska. Výstavba elezníc na Slovensku pokraovala aj po rozpade monarchie v roku 1918 a vzniku eskoslovenska. Šieste pokraovanie seriálu o architektúre bude venované staniným budovám postaveným poas existencie eskoslovenskej republiky v období rokov 1918 – 1939.

Architektra naich stanc (5.)

Piata as seriálu o architektúre našich staníc bude patri miestnym tratiam postaveným na území Slovenska. Zameriam sa na tie, na ktorých boli elezniné objekty postavené v elezninom štýle MÁV. Viaceré výpravné budovy existujú dodnes, niektorých vzhad bol za tie roky mierne pozmenený.

Rekontrukcia 5. nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (5.)

elezniné spolonosti (SR a ZSSK) minulý týde informovali o ukonení rekonštrukcie 5. nástupiša na bratislavskej hlavnej stanici. Rekonštrukcia zaala zaiatkom decembra 2010. Po zhruba piatich mesiacoch sa na stanicu vrátili spä niektoré vlaky, ktoré boli presmerované na stanicu Bratislava-Nové Mesto. Na stanicu som obas zašiel, aby som sledoval prebiehajúcu rekonštrukciu, a rovnako som tam zašiel teraz, aby som zadokumentoval nový vzhad nástupiša.

Kolrovo, stanica, kde sa koaje v trve strcaj

Predený sviatoný víkend a takmer letné poasie na západnom Slovensku. To je kombinácia, ktorá si priam iadala ís niekam foti vlaky. Ja som sa rozhodol ís foti do Kolárova. Áno, viem, do Kolárova vlaky u dávno nechodia, ale foti je tam stále o. Napríklad výhybkové návestidlá vyrastajúce z trávy. Ve posúte sami.

Obnoven vzhad elezninej stanice BratislavaNov Mesto

eleznice Slovenskej republiky (SR) obnovili vzhad elezninej stanice Bratislava-Nové Mesto. Obnova sa týkala vonkajších a vnútorných priestorov staninej budovy a zahala tie napr. výmenu vykurovacích rozvodov a telies, elektrických rozvodov, výmenu svietidiel, podlahy a obloenia. Zrekonštruované boli toalety pre verejnos. Obnovená bola fasáda budovy a upravené bolo okolie stanice. Ja som sa na obnovenú stanicu zašiel pozrie, aby som nový vzhad zadokumentoval aj pre tých, ktorí túto monos nemajú.

eleznin zastvka Nin ebastov

V kedysi samostatnej obci Niný Šebeš, dnes miestnej asti Prešova – Niná Šebastová leí elezniná zastávka Niná Šebastová, ktorá sa nachádza v km 53,87 na tratiach SR 193 Prešov – Humenné a 194 Prešov – Bardejov medzi stanicami Šarišské Lúky a Kapušany pri Prešove. Táto zastávka vznikla u pri výstavbe trate do Bardejova v roku 1893. Svoj úel plnila hlavne vaka nealekým kúpeom Iša. Ke tieto kúpele zanikli v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storoia, zaal úpadok tejto zastávky...

Rekontrukcia elezninej stanice Bratislava-Nov Mesto

eleznice Slovenskej republiky (SR) zaali da 9. februára 2011 s rekonštrukciou elezninej stanice Bratislava-Nové Mesto. Rekonštrukcia súvisí s majstrovstvami sveta v hokeji, ktoré sa budú kona v apríli v Bratislave a Košiciach. Cieom je zlepši sluby cestujúcej verejnosti a zvýši kultúru cestovania. Rekonštrukcia by mala by hotová do 28. apríla. 2011.


Home