eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
Architektra naich stanc (4.)
Vo štvrtom pokraovaní seriálu o architektúre našich staníc sa budem venova elezninému štýlu, ktorý je na Slovensku najrozšírenejší. Ide pochopitene o elezniný štýl MÁV, pretoe mnohé trate, hlavné i vedajšie lokálky, boli vybudované do roku 1918, teda ešte za Rakúska-Uhorska.

Zahustenie elezninch zastvok na zem Bratislavy

Informácie o vybudovaní nových elezniných zastávok na území mesta Bratislavy boli zverejnené u dávnejšie. V rámci návrhu realizácie Nosného systému hromadnej dopravy mesta Bratislavy a jej regiónu, ktorý nedávno predstavili predstavitelia mesta, sú zverejnené aj podrobnejšie informácie o uvaovaných nových elezniných zastávkach. Na to, ako zahustenie elezniných zastávok dopadne, si pokáme niekoko rokov, no s návrhom sa môeme oboznámi u teraz.

Rekontrukcia 5. nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (4.)

Od mojej poslednej návštevy na bratislavskej hlavnej stanici uplynul mesiac. Aj ke je zimné obdobie a mrazivé poasie, práce pokroili. Nástupište má vybudované hrany a stojí aj nosná konštrukcia prístrešku. Poloená je aj koaj . 20. Niekoko fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie 5. nástupiša je v nasledujúcom lánku.

eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya

elezniná stanica Dobšinská adová Jaskya leí v km 73 na jednokoajnej neelektrifikovanej trati 173 ervená Skala – Margecany. Tra bola budovaná v 30-tych rokoch 20. storoia. Prevádzka v úseku Telgárt – adová Jaskya zaala 28. septembra 1934, úsek adová Jaskya – Mlynky bol otvorený 3. decembra 1935. adová Jaskya je pôvodný názov stanice.

Budova koky dostala nov at

Mestská as Bratislava-Nové Mesto odkúpila od spolonosti Woodimex historickú budovu stanice Konskej eleznice v Bratislave na kriovatke ulíc Legionárska a Krína. Výstavba budovy postavenej v klasicistickom slohu prebiehala pred rokom 1840. Ide pravdepodobne o najstaršiu budovu slúiacu elezniciam, ktorá sa zachovala dodnes.

Rekontrukcia 5. nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (3.)

Po troch týdoch som opä zašiel na hlavnú stanicu pozrie, ako pokrauje rekonštrukcia 5. nástupiša. Doterajšie poasie umonilo stavebné práce, take rekonštrukcia o nieo pokroila. Znesená bola u aj koaj . 22. Rekonštrukcia pokroila, prebiehajú práce na výstavbe hrany nového nástupiša. Viac napovedia fotografie.

Architektra naich stanc (3.)

V treom pokraovaní o architektúre výpravných budov sa strune zmienim o troch elezniciach. Niektoré výpravné budovy sa ia nezachovali do dnešných dní, niektoré boli od svojho vzniku prestavané, ale existujú dodnes. Rôznorodos štýlov pri výstavbe elezníc pokraovala.

Rekontrukcia 5. nstupia na bratislavskej hlavnej stanici (2.)

Pribline pred mesiacom zaala rekonštrukcia 5. nástupiša na hlavnej stanici v Bratislave. Aj ke od zaiatku rekonštrukných prác uplynul u mesiac, a dnes som sa na hlavnú stanicu dostal. Poas zimy sú krátke dni a cez víkend nebolo vdy dostatok asu, resp. vhodné poasie. Aj preto som bol sám zvedavý, v akom štádiu sa rekonštrukné práce nachádzajú. Niekoko záberov z prebiehajúcej rekonštrukcie je v nasledovnej fotoreportáe.

Rekontrukcia 5. nstupia v bratislavskej hlavnej stanici

BRATISLAVA 6. decembra 2010 (SR) - Po rekonštrukcii štyroch nástupíš v bratislavskej hlavnej stanici v predchádzajúcich rokoch zaali eleznice Slovenskej republiky rekonštruova aj 5. nástupište. Práce zaali 5.  decembra 2010 a potrvajú do apríla 2011.

eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom

elezniná stanica v Novom Meste nad Váhom leí na trati 120 z Bratislavy do iliny. elezniné spojenie Nového Mesta nad Váhom s Bratislavou bolo otvorené u 2. júna 1876. Odvtedy elezniná stanica viackrát zmenila svoju podobu. Naposledy v roku 2007 v rámci výstavby V. koridoru.


Home