eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
Architektra naich stanc (2.)
V prvej asti boli uvedené dve výpravné budovy „mestského typu“, obe v Bratislave, ktoré boli hlavového typu, teda koajisko stanice konilo pri výpravnej budove. Pre eleznice na Slovensku je však typické postranné umiestnenie výpravnej budovy. alším prvkom v nasledujúcom období budovania elezníc bolo zavedenie tzv. „elezniného štýlu“ výpravných budov, i ke sa vyskytli niektoré výnimky.

eleznin stanica Lubenk

elezniná stanica Lubeník leí na jednokoajnej miestnej trati 165 Plešivec – Murá v km 25,4 medzi stanicami Jelšava a Revúca. elezniná tra z Plešivca do Muráa bola do prevádzky uvedená 22. novembra 1893. Stanica je orientovaná v severojunom smere. Stanica dostala svoju súasnú podobu v sedemdesiatych rokoch minulého storoia, kedy bola vykonaná jej rozsiahla prestavba.

Zhorela dreven akre zastvky elezn studienka

Dnes dopoludnia došlo k poiaru drevenej akárne zastávky Bratislava-elezná studienka. Zastávka leí na trati 100 (110) medzi bratislavskou hlavnou stanicou a stanicou Lama. Zriadená bola v roku 1904 pod pôvodným názvom ervený most, pomenovaná bola poda mosta, ktorý bol vybudovaný nad údolím Vydrice na trati Gänserndorf – Bratislava. Táto tra bola do prevádzky uvedená 20. augusta 1848. 

Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka

Záujemcom o eleznice je známe, e sa v Bratislave pripravuje výstavba novej trate zo stanice Bratislava predmestie cez novú „podzemnú“ stanicu Filiálka do Petralky. V sérii krátkych lánkov si projekt TEN-T 17 priblíime. V tomto lánku sa budem venova zmenám, ktoré sa dotknú stanice Bratislava predmestie a jej okolia.

Rekontrukcia vpravnej budovy konskej eleznice

Ako som u prednedávnom informoval, v súasnosti prebieha obnova výpravnej budovy konskej eleznice v Bratislave. Výstavba tejto našej kultúrnej pamiatky sa datuje do roku 1836. Budova je postavená v klasicistickom slohu a je najstaršou elezninou budovou, aj ke dnes v jej okolí niet ani stopy po elezniciach.

echomor na fililke

Dnes, 1. septembra 2010, sa o 17.00 uskutoní koncert skupiny echomor. Pri tejto príleitosti bola stanica filiálka v Bratislave okupovaná mimoriadnym vlakom. Na vlaku bol motorový ruše 740.898-2, ktorý na filiálke krátko pózoval. Situáciu som vyuil a pohotovo som urobil niekoko záberov. Vstup na koncert je zo Šancovej ulice (od Trnavského mýta).
 

Architektra naich stanc (1.)

Neoddelitenou súasou elezníc sú staniné budovy. Ide o výpravné, alebo prijímacie budovy, ktoré sa stavali pri výstavbe tratí. Okrem výpravných budov sa v staniciach stavali aj alšie objekty (sklady, koajové váhy, vodárne, výhrevne a i.). V sérii viacerých lánkov sa pozrieme na históriu niektorých z nich a pripomenieme si úel, ktorí plnili a plnia tieto objekty aj dnes.

eleznin stanica erven Skala

V elezninej stanici ervená Skala sa spájajú trate 172 Banská Bystrica – ervená Skala a 173 ervená Skala – Margecany. Obe trate sú jednokoajné a neelektrifikované a leia smere východ – západ. eleznica do ervenej Skaly prišla u v roku 1903, kedy bola da 28.11.1903 otvorená nová tra Brezno-Halny – ervená Skala a táto as Horehronia dostala elezniné spojenie s Banskou Bystricou.

eleznin stanica Pieany

elezniná stanica Piešany leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava hl. st. - ilina. Koajisko stanice je orientované v severojunom smere. Do juného zhlavia je zaústená taktie neelektrifikovaná koaj miestnej trate z Vrbového. Výpravná budova stanice je situovaná napravo od koajiska v smere z Bratislavy do iliny. V rámci výstavby V. koridoru bola stanica nedávno zrekonštruovaná. 

eleznin stanica Fiakovo

elezniná stanica vo Fiakove leí na neelektrifikovanej trati 160 Zvolen – Košice. Je odbonou stanicou pre tra 164 Fiakovo – Somosköújfalu (MÁV). Vybudovaná bola poas výstavby Uhorskej severnej eleznice, neskôr elezninej trate MÁV, Salgótarján – Luenec – Zvolen v roku 1871. Úsek Somosköújfalu (MÁV)- Fiakovo št. hr. - Luenec dlhý 26,0 km bol otvorený 4. mája 1871 a úsek z Luenca do Zvolena dlhý 52,0 km bol otvorený 18. júna 1871. 


Home