eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
eleznice mono zruia nebezpen koaj vo Vajnoroch
BRATISLAVA    (Sita) - eleznice Slovenskej republiky (SR) mono zrušia nebezpenú koaj v bratislavských Vajnoroch, agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca mestskej asti Ján Mlynár. eleznice tak poda neho zareagovali na decembrovú petíciu obyvateov Vajnôr, ktorí v nej iadali, aby sa zrušila koaj, kde sú odstavované poškodené elezniné vozne s nebezpenými látkami.

Desa rokov elektrickej prevdzky na trati z Petralky do Viedne

    Dnes uplynulo desa rokov od zaiatku elektrickej prevádzky (7.1.1999) na trati zo elezninej stanice Bratislava-Petralka do rakúskej stanice Kittsee. elezniná stanica v Petralke sa po vybudovaní elezninej trate do Kittsee stala opä pohraninou stanicou a po elektrifikácii tejto trate aj stanicou stynou dvoch trakných napájacích prúdových sústav (TNPS).

O budovu stanice prvej konskej eleznice je stle zujem

   Mestská as Bratislava-Nové Mesto má opä záujem kúpi historickú budovu stanice Konskej eleznice v Bratislava na Legionárskej ulici. Vznik tejto budovy postavenej v klasicistickom slohu sa datuje do roku 1836. Výpravná budova bola postavená pri výstavbe prvej konskej eleznice v Uhorsku idúcej z Bratislavy (vtedajšieho Prešporku) do Trnavy a Serede. Mestská as uvauje s vyuitím budovy na prezenné úely, mohla by tu by napr. sobášna sie.

ivot v st. arisk Lky (2.)

  Pri písaní prvého lánku som ešte nevedel, e budem pisa aj druhý lánok. Týmto druhým lánkom teda doplním predchádzajúci lánok. A kede dnes máme 115. výroie trate 194 Prešov - Bardejov, a v období máj - december 2008 prebehla rekonštrukcia elezninej stanice Šarišské Lúky, to je vhodná príleitos pre napísanie tohto lánku.

Nov spsob vybavovania cestujcich na hlavnej stanici

BRATISLAVA (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s., oznamuje cestujúcej verejnosti, e od pondelka 1. decembra 2008 zaala realizova  pilotný projekt nového,  rýchlejšieho a prehadnejšieho spôsobu vybavenia  cestujúcich na bratislavskej hlavnej elezninej stanici. 
 

Projekt stanice m mesto

BRATISLAVA (WEBNOVINY) - Investor revitalizácie Predstaniného námestia aká na nové stanovisko magistrátu. Ten projekt práve posudzuje. Osemroný projekt Predstaniného námestia v Bratislave by mohol poda investora dosta do konca tohto roka nové územné rozhodnutie. Povedal to konate spolonosti I.P.R. Slovakia Igor Ballo.

zemn rozhodnutie na Predstanin nmestie

BRATISLAVA  (WEBNOVINY) - Osemroný projekt Predstaniného námestia v Bratislave by mohol poda investora dosta do konca tohto roka nové územné rozhodnutie. Pre agentúru SITA to uviedol konate spolonosti I.P.R. Slovakia, s.r.o. Igor Ballo.
 


  Zriaovacia stanica Bratislava východ je urená na triedenie vozov a tvorbu nákladných vlakov. Je neodmyslitenou súasou bratislavského elezniného uzla a tvorí jeho jadro. Prijímajú, rozpúšajú a tvoria sa tu nákladné vlaky. Je to vlakotvorná stanica prvej kategórie s vysokou zriaovacou kapacitou. Vznik a vývoj tejto zriaovacej stanice bol podrobnejšie opísaný v prvej asti. Súasou stanice je mnostvo zariadení pomocného charakteru, ale v tomto lánku sa chcem zaobera najmä tým, o tvorí srdce kadej zriaovacej stanice, a tým je spádovisko.

Rekontrukcia tretieho nstupia na hlavnej stanici v Bratislave (7.)

Dnes som sa zašiel na hlavnú stanicu v Bratislave opä pozrie. Tretie nástupište bolo prázdne a vyzeralo by hotové. Akurát na konci od Vinohradov sa montovali informané panely. Okrem toho tu pracovali trolejári. O dnešnom stave sa môete dozvedie v tejto pravdepodobne poslednej reportái. Doplnené fotografie nového usporiadania výhybiek na lamaskom zhlaví!  

eleznin zriaovacia stanica Bratislava vchod (1.)

   História zriaovacej stanice Bratislava východ siaha a do 19. storoia. elezniná stanica Bratislava východ vznikla na traovej spojke medzi stanicami v Rai a vo Vajnoroch. U v roku 1874 sa tu vybudovala 5 kilometrov dlhá traová spojka, ktorou došlo k prepojeniu Povaskej eleznice a Uhorskej centrálnej. Pripomeme si vznik a dávnejšiu aj novšiu históriu zriaovacej stanice Bratislava východ. Rozvoj tejto špeciálnej nákladnej stanice mal veký vplyv na vznik a súasnú podobu niektorých dopravní bratislavského uzla.


Home