eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
SR zrekontruuj eleznin stanicu Star Smokovec
 eleznice Slovenskej republiky chcú ukoni komplexnú rekonštrukciu elezninej stanice v Starom Smokovci. Do 6. júna tohto roku chcú rekonštruova 2. a 3. nástupište, elezniný zvršok a osvetlenie. Prvá as rekonštrukných prác bola vykonaná u v roku 2003. Vtedy bolo zrekonštruované nástupište pri výpravnej budove.

eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor

 V prvej asti nášho rozprávania o elezninej stanici Bratislava filiálka sme sa oboznámili s jej zaujímavou históriou. Teraz sa pozrime na to, ako sa uvaovalo s vyuitím tejto stanice do budúcnosti pred niekokými rokmi a ako sa uvauje dnes.
 

eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos

Ak chceme spozna históriu elezninej stanice Bratislava filiálka, musíme skúma a posudzova vývoj celého elezniného uzla v Bratislave. To nám umoní ahšie pochopi súvislosti, ktoré mali vplyv na jej vznik, premeny a blíiaci sa zánik tejto stanice. Z tohto dôvodu aj tento lánok obsahuje informácie týkajúce sa nielen samotnej stanice Bratislava filiálka, ale tie informácie súvisiace s vývojom elezníc v Bratislave a v jej okolí.

eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny

 Asi pred mesiacom som priniesol informácie o zemných prácach, ktoré eleznice Slovenskej republiky vykonávali na trati 110 v okolí elezninej stanice Devínske Jazero. Konkrétne išlo o vybudovanie odvodovacieho kanála poveda 1. traovej koaji pred stanicou. Dnes som vyuil dobré poasie a na stanicu Devínske Jazero som sa išiel opä pozrie.
 
 

eleznin stanica Bratislava predmestie

Da 1. decembra 1891 odovzdali do prevádzky elezninú stanicu Bratislava Dynamitka na Raianskej ulici, ktorá slúila predovšetkým pre továre Dynamit - Nobel. Akciová spolonos Dynamit – Nobel so sídlom vo Viedni sa rozhodla roku 1873 vybudova v Bratislave na vtedajšej Raišdorfskej ceste (dnešná Raianska ulica) továre na výrobu dynamitu. Továre mala zásobova dynamitom a inými výbušninami východné asti Rakúska-Uhorska. Od roku 1888 sa tu zaal vyrába aj pušný prach s ím súvisela aj výroba nitrocelulózy, síranu uhliitého a iných chemikálií.

V meste pribudne jedens elezninch stanc

Lepšie vyuívanie elezninej koajovej dopravy chcú v rámci hlavného mesta rieši eleznice zahustením zastávok. V dopravno-urbanistickej štúdii prepojenia elezniných koridorov je vymenovaných 11 nových elezniných zastávok. Nová zastávka je navrhnutá v Devínskej Novej Vsi na Eisnerovej ulici, v priestore sídliska Eisnerova, západne od existujúcej elezninej trate. Jej poloha by mala by medzi ulicami Ivana Bukovana a Novoveská. V Dúbravke má vzniknú zastávka na Agátovej ulici v úseku medzi elezninou stanicou Lama a elezninou stanicou Devínska Nová Ves, v predení osi Saratovskej ulice, kde sa pripravuje rozsiahla výstavba pod názvom Lamaská brána. alšia zastávka je navrhnutá priamo v blízkosti súasného nákupného strediska Tesco Lama. (celý lánok...) (rob) 15.11.2007, 08:50 Bratislavské noviny

Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.)

  V Poprade sa da 26. septembra 2007 uskutonilo slávnostné uvedenie do prevádzky projektu modernizácie a rekonštrukcie elezninej stanice Poprad-Tatry.  Slávnostného aktu sa zúastnili zástupcovia elezníc Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako aj zástupcovia dodávateov.  

Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.)

     V prvom polroku 2006 prenikli na verejnos informácie o pripravovanej rekonštrukcii a modernizácii elezninej stanice Poprad-Tatry. Ako správny elezniný fanúšik som sa teda vybral do Popradu, aby som zachytil vtedajšiu podobu tunajšej stanice. Samozrejme, e do Popradu som obas zašiel, aby som zachytil situáciu poas jej modernizácie. Moje postrehy Vám prinášam v tejto krátkej fotoreportái.

Projekt: Modernizcia elezninej stanice PREOV

Základným cieom navrhovaného riešenia je zabezpei poadované parametre medzinárodného elezniného koridoru C 30/1, do ktorého bola poda dohody AGTC elezniná tra Plave – Kysak zaradená. Celé územie stavby sa nachádza v priestore jestvujúcej elezninej stanice Prešov a jej koajiska. Z celkového koajiska sa stavba dotýka iba asti medzi výpravnou budovou (resp. nástupišom . 1) a koajou . 6. Týmito líniami a po obidve zhlavia je ohraniené budúce stavenisko.

Prestavba preovskej elezninej stanice stla 600 milinov

 Prešov 26. októbra (TASR) - elezninú stanicu v Prešove prestavali za vyše 596 miliónov Sk, priom 75 % z tejto sumy bolo uhradených zo štrukturálneho fondu Európskej únie (EÚ) a 25 % zo štátneho rozpotu SR.


Home