ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 21.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
´┐Ż´┐Żelezni´┐Ż´┐Żn´┐Ż´┐Ż stanice - zobrazeno 10 z 102 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110|
ÄSR chc˙ zrekonÜtruovaŁ budovu hl. st. v Bratislave
Äeleznice Slovenskej republiky (ÄSR) uva×ujú o rekonštrukcii budovy hlavnej stanice v Bratislave. Jej nevyhovujúci stav mala vyriešiŁ prestavba a výstavba multifunkŔného spoloŔenského centra v lokalite PredstaniŔného námestia, v rámci ktorej mala budova stanice dostaŁ pôvodný vzhżad, mali byŁ vybudované nové priestory pre cestujúcich a taktie× nové zastávky elektriŔiek, trolejbusov a autobusov v podzemí.

Novß zastßvka v bratislavskej Vrakuni

Starosta Mestskej Ŕasti Bratislavy Vrakune sa rozhodol riešiŁ problémy s dopravou. Z Vrakune smerom na Ostredky ide len úzka dvojprúdová cesta II/572, ktorej kapacita je nedostatoŔná, preto tu vznikajú ka×dodenné zápchy, v ktorých viaznu aj autobusy MHD. Z tohto dôvodu sa starosta M╚ Vrakune rozhodol vybudovaŁ na trati z Bratislavy do Dunajskej Stredy a Komárna zastávku, aby mohli obyvatelia Vrakune cestovaŁ do centra mesta aj vlakom, resp. opaŔným smerom. 

Nßsledky povodne v LubenÝku

PoŔas tohtoroŔného leta príroda vo svete, ale aj u nás, ukázala svoju silu. V piatok podveŔer, 29. júla 2016, sa Revúcej a v jej okolí spustila z oblohy taká silná prietr× mraŔien, ×e na niektorých miestach napadlo a× 130 litrov vody na jeden meter štvorcový. Také obrovské mno×stvo vody nestíhalo odtekaŁ a stúpajúca voda zaŔala zaplavovaŁ všetko, Ŕo jej prišlo do cesty.

ÄelezniŔnß stanica VydrnÝk (KBÄ)

Lokalita v okolí obce Vydrník sa stala vyhżadávanou fotografmi. Zo stráne nad obcou sa fotografovi odkryje panoráma Vysokých Tatier, ktorá vytvára nádhernú kulisu ×elezniŔnej trate. Niektorí mo×no vedia, ale mnohí ani netušia, ×e na svojich fotografiách okrem vlaku a Tatier zachytili aj pozostatky pôvodnej trate Košicko-bohumínskej ×eleznice (KBÄ).

RekonÜtrukcia prijÝmacej budovy v KoÜiciach pokroŔila (2.)

Po roku som zašiel do Košíc, aby som sa pozrel, ako pokroŔila rekonštrukcia budovy ×elezniŔnej stanice. Tá sa mala týkaŁ najmä prístavby, ktorou sa existujúca budova rozšíri. Vo vnútri u× v niektorých priestoroch zaŔali svoje slu×by ponúkaŁ rôzne spoloŔnosti. V akom stave sa teda nachádza rekonštrukcia výpravnej budovy v Košiciach?

Drienovec, zastßvka, vřhyb˛a, stanica

Stanica v Drienovci bola vybudovaná na miestnej ×eleznici Košice – Tur˛a nad Bodvou, ktorá stavebne zaŔínala v odboŔke Barca. Koncesia na výstavbu bola udelená ministerstvom obchodu Ŕ. 68051/89.XII.26 dr. Aurelovi Münnichovi a spoloŔníkom. Prevádzka na ×eleznici bola zahájená d˛a 12. októbra 1890. Do ×ivota stanice v Drienovci výrazným spôsobom zasiahla rekonštrukcia trate z Košíc do Zvolena v súvislosti s výstavbou tzv. ju×ného Łahu.

RekonÜtrukcia prijÝmacej budovy v KoÜiciach pokroŔila

O pripravovanej rekonštrukcii prijímacej budovy v Košiciach sme vás informovali zaŔiatkom roku 2012. V tomto období je ukonŔená prvá etapa rekonštrukcie, ktorá sa týkala úpravy vnútorných priestorov haly prijímacej budovy. Taktie× bolo odstránené vonkajšie prieŔelie. Po kolaudácii doteraz zhotovených stavebných úprav, bude rekonštrukcia pokraŔovaŁ druhou etapou, rámci ktorej bude vybudovaná prístavba a nadstavba prijímacej haly smerom do predstaniŔného priestoru.

ÄelezniŔnß stanica Komjatice

ÄelezniŔná stanica v Komjaticiach le×í na jednokożajnej trati ÄSR 140 z Nových Zámkov do Prievidze. Vybudovaná bola v rámci výstavby trate zo Šurian do Nitry, ktorá bola do prevádzky daná d˛a 19. novembra 1876. Stanica je orientovaná v severoju×nom smere. Na vchode od Nových Zámkov a od Nitry sú dodnes v prevádzke mechanické návestidlá (dvojramenné), rovnako sú na oba smery funkŔné aj odchodové mechanické návestidlá.

NovÚ nßstupiÜte v Roײave

V auguste tohto roku na ×elezniŔnej stanici v Roײave prebiehala rekonštrukcia nástupišŁa pri kożaji Ŕ. 1. Príle×itostne som na roײavskú stanicu zašiel a rekonštrukŔné práce sledoval a zadokumentoval. Nové nástupište je u× vybudované a slú×i cestujúcej verejnosti. Niekożko informácií a fotografií z rekonštrukcie je vo fotoreportá×i.

Architekt˙ra naÜich stanÝc (7.)

V tejto Ŕasti nášho seriálu sa budeme venovaŁ výpravným budovám na slovenských tratiach postavených v období Slovenských ×elezníc (1939- 1945). Ide o trate Kapušany pri Prešove – Strá×ske a Banská Bystrica – Dolná Štub˛a. Výpravné budovy na týchto nových tratiach boli postavené v triezvom ×elezniŔnom štýle, ktorý vychádzal funkcionalizmom poznaŔenej architektúry.


Home