eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Osobn������������ doprava - zobrazeno 10 z 189 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120| |121-130| |131-140| |141-150| |151-160| |161-170| |171-180| |181-190|
eleznin doprava do Viedne je obnoven
    BRATISLAVA 24. júla 2009 (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje, e od 7.46 h je postupne obnovená prevádzka na elezninej trati Bratislava – Devínska Nová Ves – Marchegg – Viede.  V predpoludajších hodinách sa ešte môe vyskytnú ojedinelé meškanie vlakov do a z Viedne. Po návoze súprav smerom z Rakúska budú všetky vlaky jazdi poda platného cestovného poriadku. 

Poasie skomplikovalo osobn eleznin dopravu

     BRATISLAVA 24. júla 2009 (ZSSK) –  Noné nepriaznivé poasie výrazne skomplikovalo osobnú elezninú dopravu. Na trati Bratislava hlavná stanica – Kúty je prerušená vlaková doprava z dôvodu popadaných stromov a následnej  poruchy zabezpeovacieho zariadenia. Predpoklad obnovenia elezninej dopravy je okolo 12 h. V elezninej stanici Zohor  zabezpeujeme náhradnú autobusovú dopravu. V elezninej stanici Devínska Nová Ves akajú na uvonenie trate dva rýchliky: R 476 Metropol  a R 470 Amicus. Osobný vlak 2028 bol odrieknutý.

ZSSK akceptuje premira

     BRATISLAVA 23. júla 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a.s., akceptuje stanovisko premiéra SR Róberta Fica, ktorý sa postavil proti úprave cestovného na eleznici. Osobná  elezniná doprava je financovaná ako výkon vo verejnom záujme, a teda štát rozhoduje o výške cestovného, a tým aj o výške úhrady za objednané výkony. Hlavným motívom elezninej spolonosti Slovensko predloi návrh na úpravu cestovného bolo zaokrúhlenie súm v eurocenníkoch na jedno desatinné miesto, ím by sa eleznice zbavili manipulácie s najmenšími mincami.

ZSSK nakpi alie vlaky od eskej firmy koda Vagonka

     BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) - elezniná spolonos Slovensko (ZSSK Slovensko), a.s. nakúpi od eskej spolonosti Škoda Vagonka, a.s. desa elektrických poschodových vlakov v celkovej cene takmer 74,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako alej vyplýva zo zverejneného oznamu v Úradnom vestníku Európskej únie, zákazka zaha nákup 10 poschodových riadiacich vozov, 20 poschodových vloených vozov a úpravu 10 hnacích dráhových vozidiel. 

Mimoriadne vlaky na Marinsku p do Levoe

    BRATISLAVA 2. júla 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e v sobotu 4. júla  a v nedeu 5. júla 2009 budú v úseku Spišská Nová Ves – Levoa jazdi mimoriadne vlaky poda mimoriadneho cestovného poriadku. V súasnosti na trase Spišská Nová Ves – Levoa nejazdia iadne vlaky, mimoriadne vlaky ZSSK vypraví pri príleitosti kresanského sviatku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoi, kedy sa kadorone koná Mariánska pú.

Mimoriadne zastavovanie rchlikov vo Vchodnej

    BRATISLAVA 24. júna (ZSSK) - Cestujúci, ktorí sa preukáu platným cestovným dokladom elezninej spolonosti Slovensko, a. s. (ZSSK) môu vyui zavu na vstupnom na 55. roník Folklórneho festivalu Východná. Folklórny festival bude vo Východnej od piatku 3. júla do nedele 5. júla 2009. V elezninej stanici Východná budú pri tejto príleitosti mimoriadne zastavova niektoré vlaky ZSSK.

Cestovn do Rakska vlakom sa zmen

      BRATISLAVA 26. júna (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s., oznamuje, e od stredy 1. júla 2009 sa zvyšujú ceny medzinárodného cestovného v regionálnej doprave medzi Slovenskom a Rakúskom. K úprave cestovného dochádza na základe poiadavky Rakúskych spolkových elezníc.   

Druh zmena cestovnho poriadku eleznc 2008-2009 od 14. jna 2009

    BRATISLAVA 2. júna (ZSSK)elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) oznamuje, e od nedele 14. júna 2009 bude plati plánovaná 2. zmena vlakového cestovného poriadku 2008-2009.  Zmena sa dotkne vlakov InterCity (IC) 500/501 Krivá a rýchlika (R) 610/611 Povaan. U týchto vlakov dochádza k zmene ich názvu. IC Krivá sa bude vola IC ZELMER a R Povaan bude ma nový názov  PANASONIC. 

Ukradneme vlak Koiciam?

  PREŠOV 21. mája (PIS) - Na podnet primátora mesta Prešov, Pavla Hagyariho, sa tento týde uskutonilo prvé z rokovaní, ktorých výsledkom by malo by premávanie rýchleho vlakového spoja medzi Prešovom a hlavným mestom. Spoloná poiadavka zúastnených primátorov bola, aby vlak premával kadý pracovný de – ráno v smere do Bratislavy a veer spä na východ.  

V tendri na dodvku vlakovch sprav s traja uchdzai

    BRATISLAVA 20.5. (TASR) - Do opakovaného tendra na dodávku desiatich prímestských vlakov sa prihlásili traja uchádzai, priom pôvodne sa o súa zaujímalo šes firiem. Po oficiálnom otváraní obálok dnes o tom TK informoval štátom ovládaný osobný prepravca elezniná spolonos Slovensko (ZSSK). Ponuky uchádzaov chce firma vyhodnoti do mesiaca. 


Home