eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������ - zobrazeno 10 z 75 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80|
Ke odfkne lokomotva
Zahájenie sezóny Oravskej lesnej eleznice. Oravské múzeum Pavla Orzságha Hviezdoslava Vás v nedeu 6. mája 2012 pozýva do Oravskej Lesnej na zahájenie sezóny Oravskej lesnej eleznice. Pre návštevníkov je pripravený pestrý program a jazdy parným rušom Gontkulák s otvorenými vozami.

Akcie a jazdy nielen v znamen 20 rokov H

Ponuka akcií na najblišie dni musí poteši srdieko elezniných fanúšikov. Od soboty 28. apríla do utorka 1. mája 2012 sa uskutoní viacero zaujímavých jázd historických vlakov, väšina z nich súvisí s oslavami 20. výroia iernohronskej eleznice. Aj predpove poasia na najblišie dni je vemi priaznivá, jasno a polojasno a vemi teplo. o viac si môe lovek pria.
 

Prebdzanie Katky 2012 program 12. ronka

V sobotu 21. apríla a v nedeu 22. apríla 2012 sa v Rušovom depe Košice (ul. Pri bitúnku 2) uskutoní u 12. roník populárnej akcie „Prebúdzanie Katky“. Program akcie na oba víkendové dni je zverejnený tu.
 

Otvorenie mzejnej sezny 2012

Da 14. apríla 2012 sa v elezninom múzeu Bratislava východ uskutoní podujatie Prvý parný de. Na organizovaní podujatia sa budú podiea Múzejno-dokumentané centrum SR VVÚ, Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ, Klub elezninej nostalgie Bratislava východ a obianske zdruenie Vláikovo. Týmto podujatím sa zárove odštartuje tohtoroná sezóna v múzeu.

Rozlka s Uhrankou

Klub priateov histórie elezninej dopravy (KPHD) v spolupráci so eleznicami Slovenskej republiky a Múzejno-dokumentaným centrom SR pripravil na sobotu 24. marca 2012 rozlúkovú jazdu s parným rušom 331.037 „Uhranka" po bratislavských spojkách.
 

Motorkou z Koc do Gelnice

Klub historických koajových vozidiel pri Rušovom depe Haniska pri Košiciach (KHKV) pripravil na sobotu 17. marca 2012 rozlúku so zimou v podobe prvej tohtoronej nostalgickej jazdy z Košíc do Gelnice, do mesta s baníckou históriou v údolí rieky Hnilec. Pre záujemcov sú pripravené aj kyvadlové jazdy do Prakoviec a Mníška nad Hnilcom. Historický motorový voze M 131.1125 Magda má odchod o 7.45 h zo stanice Košice.

Tip na vkend: Vstavy v dopravnom mzeu v Bratislave

Múzeum dopravy na Šancovej ulici v Bratislave pripravilo výstavu „elezniné stanice na historických pohadniciach“, ktorá je predená do 31. januára 2012. Kto sa zaujíma o históriu elezníc na Slovensku a nemá ešte program na víkend, má jedinenú príleitos zájs sa na výstavu pozrie. Okrem tejto výstavy v múzeu prebieha aj alšia výstava „Kuriozity“, v ktorej si môu mladší aj starší overi svoje vedomosti. Návšteva múzea v Bratislave je uitone vyuitý voný as v tomto podivnom zimnom období.

Kalendr elezninej nostalgie na rok 2012

Zaiatkom roka mnohí nielen bilancujú uplynulý rok, ale tie plánujú to, o by chceli urobi v alšom období. Pripravil som predbený struný prehad plánovaných podujatí, ktoré by sa mali uskutoni v tomto roku. Zoznam podujatí a jázd historických vlakov nie je zatia úplný, ale u teraz sú v om zaujímavé akcie, ktorých sa chcem zúastni. Zoznam je doplnený o alšie atraktívne akcie a nostalgické jazdy.

Pozvnka: eleznin Mikul na trati Koice - Preov

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach aj tento rok pripravil pre širokú verejnos nostalgické mikulášske jazdy na trati Košice – Prešov – Košice. Stretnutie s Mikulášom v historickom motorovom vlaku v sobotu 3. decembra 2011. Aktualizované: elezniný Mikuláš na trati Košice - Prešov VYPREDANÝ!!!

Pozvnka: Mikulska jazda s Papagjom

Klub elezniných historických vozidiel Vás pozýva na Mikulášsku jazdu s Papagájom, ktorá sa uskutoní v sobotu 10. decembra 2011 na trase Poprad–Tatry – Kemarok – Spišská Belá – Podolínec a spä.
 


Home