Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.10. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Pl��novan�� trate - zobrazeno 10 z 10 
Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá
Železnice Slovenskej republiky informovali o začiatku modernizácie železničnej trate z Púchova do Považskej Teplej. Ide o posledný úsek na trati Bratislava – Žilina v rámci výstavby koridoru Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou. Stavba je vzhľadom na jej rozsah rozdelená na päť ucelených častí stavby. Technicky a investične najnáročnejšou časťou je traťový úsek Púchov – Považská Bystrica.
 

Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany

Štúdia realizovateľnosti (skrátené)
Obsahom dokumentácie je štúdia realizovateľnosti elektrifikácie existujúcej jednokoľajnej železničnej trate Leopoldov – Nitra – Šurany a zabezpečenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy na trase Nitra – Bratislava. Železničná trať zabezpečuje dopravnú obslužnosť priľahlého regiónu ekologickým koľajovým systémom a je súčasťou železničného spojenie Bratislavy a Nitry.

Filiálka nebude

Približne pred rokom sa v médiách objavila informácia o tom, že tunel pod Dunajom v rámci dlho pripravovaného projektu TEN-T 17 sa nebude budovať. Hlavnou súčasťou projektu TEN-T 17 bola výstavba novej podzemnej železnice zo stanice Bratislava predmestie do stanice Bratislava-Petržalka (tzv. prepojenie koridorov). Táto správa vyvolala rozruch nielen v odborných kruhoch, ale aj vo verejnosti. Možno to bolo aj preto, že Železnice Slovenskej republiky už predtým vyhlásili verejnú súťaž na výber zhotoviteľa. Následne sa začalo uvažovať o výstavbe železnice v podzemí len v úseku od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava-Filiálka (nová). Neskôr však Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR výstavbu zastavilo úplne.

Železničné spojenie Bratislavy s Parížom je pre nás historickou príležitosťou

BRATISLAVA 4. apríla 2011 (VÚC BA) - Bratislavský župan Pavol Frešo na svojej dvojdňovej pracovnej ceste v Bruseli rokoval aj o projekte medzinárodného železničného koridoru TEN – T 17 z Paríža do Bratislavy, o ktorom sa na úrovni bratislavskej samosprávy v posledných dňoch mylne informovalo.

Projekt TEN-T 17 – zo železničnej stanice Filiálka do stanice Petržalka

Medzi stanicami Filiálka a Petržalka sa vybudujú dva jednokoľajné tunely a dve zastávky, Nivy a Centrum, ktoré budú na ľavom brehu Dunaja. Na pravom brehu Dunaja bude odbočka Dunaj, kde sa trať rozdelí na dva smery. Trať ŽSR bude smerovať do existujúcej stanice Petržalka a trať „mestskej dráhy“ do Janíkovho dvora. Zmeny sa budú týkať aj železničnej stanice Petržalka. Viac informácií je v článku.

Projekt TEN-T 17 – železničná stanica Filiálka

V prvej časti sme si priblížili projekt TEN-T 17 od železničnej stanice Bratislava predmestie po stanicu Filiálka. Táto druhá časť bude venovaná novej železničnej stanici Filiálka. Pre rozlíšenie budem pre označenie starej resp. súčasnej stanice používať slovné spojenie Bratislava filiálka, pre označenie novej stanice slovo Filiálka.

Projekt prepojenia koridorov TEN-T 17 pokročil

 Projekt prepojenia železničných koridorov TEN-T-17 v Bratislave, má za sebou fázu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. V blízkej budúcnosti sa očakáva schválenie dopravno-urbanistickej štúdie. Dopravno-urbanistická štúdia má byť podkladom pre vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, ktorý musia schváliť mestskí poslanci. V ďalšej fáze prípravy projektu nasleduje posúdenie stavebného zámeru štátnou expertízou a územné a stavebné konanie.  

Koľaje pod Bratislavou začnú stavať v roku 2010

Predbežne druhá polovica roka 2010 je predpokladaným termínom začiatku výstavby prepojenia železničných koridorov TEN-T s letiskom M.R. Štefánika a železničnou sieťou v Bratislave. Najväčším problémom v príprave dokumentácie pre výstavbu prepojenia je zapracovanie jeho projektu do územného plánu Bratislavy, povedal dnes pre TASR generálny riaditeľ Dopravoprojekt, a. s., Gabriel Koczkáš. Zapracovanie sa uskutoční prostredníctvom dopravno-urbanistickej štúdie projektu. Stavba prepojenia by sa mala s ÚP zosúladiť do konca roka 2007, aby mohlo byť v 2. polroku 2008 vydané územné rozhodnutie, a koncom roka 2009 stavebné povolenie. Koczkáš uviedol, že všetky strany zúčastnené na realizácii projektu si uvedomujú, že treba dodržať termíny. Zanesenie stavby do nového ÚP platného od 1. septembra nebolo možné kvôli chýbajúcim podkladom. (celý článok...)

21:28 29.10.2007, atlas.sk

Projekt TEN-T sa už papierovo rozbieha

 Projekt TEN-T, ktorého cieľom je modernizácia infraštruktúry železníc a vybudovanie železničných koridorov na území hlavného mesta, sa opiera o štúdiu, ktorá je v súčasnosti posudzovaná z hľadiska životného prostredia. Stavebné práce projektu TEN-T, financovaného z európskych fondov, sa v hlavnom meste začnú v roku 2010 a ich dokončenie sa očakáva o päť rokov neskôr. Práce sú rozdelené na tri etapy. Prvá rieši zdvojkoľajnenie trate medzi železničnou stanicou Petržalka a hranicou s Rakúskom. V druhej etape ide takisto o zdvojkoľajnenie, tentoraz úseku medzi Železničnou stanicou Nové Mesto a Hlavnou stanicou. Tretia etapa sa týka napojenia Letiska M.R. Štefánika na železničné trate a vybudovania železničnej stanice na letisku. (celý článok...)

16.10.2007, 9:05, Bratislavské noviny

Trasa tunela pod riekou má dva varianty

 Modernizácia infraštruktúry železníc v Bratislave v rámci projektu TEN-T predpokladá aj vybudovanie tunelov na území hlavného mesta. Tie majú byť významnou súčasťou nosného dopravného systému.

Prepojenie železničných koridorov TEN-T na území hlavného mesta je súčasťou budúcej európskej magistrály číslo 17, na trase prechádzajúcej mestami Paríž, Štrasburg, Štutgart, Viedeň a Bratislava. (celý článok...)

17.10.2007, 14:36, Bratislavské noviny


Home