Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 19.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Redakcia
Hrozí slovenským lokálkam zánik? (2.)
Peter, 15.12.2010 (12257 prečítané)

Od nedele 12. decembra 2010 platí nový grafikon železničnej dopravy. Krátko predtým, len v piatok 10. decembra, Železničná spoločnosť oznámila, že jediný pár osobných vlakov na trati 134 Šaľa – Neded bude nahradený autobusom. Je pravdou, že viesť jediný pár vlakov na ktorejkoľvek trati pripomína skôr paródiu na železničnú dopravu, než snahu zabezpečiť obslužnosť územia priľahlého k trati.

Nebudem špekulovať o tom, či tých vlakov nemohlo byť viac. Myslím si, že ide o premyslený krok zlikvidovať trať, ktorá v minulom roku oslávila storočnicu. Nekonali sa tu pompézne oslavy, len Okresný archív v Šali a obce ležiace na trase trate zorganizovali putovnú výstavku k tejto udalosti. Nahradenie vlakov autobusmi je zdôvodnené nízkym počtom cestujúcich. Dá sa predpokladať, že návrat osobných vlakov nie je reálny.
 
Spomínam si na tlačovú správu z roku 2000, kedy boli vlaky na trati Poltár - Rimavská Sobota nahradené autobusmi. Tiež sa našiel dôvod. „Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu železničnej trate Poltár - Rimavská Sobota bude od 1. októbra do odvolania na nej zastavená železničná doprava. Vlaky osobnej dopravy (šesť párov motorových vlakov) nahradí autobusová doprava. Autobusy budú premávať podľa platného cestovného poriadku ŽSR. So zmeneným časom pôjdu štyri spoje, a to z Poltára spoj č. 7702 pôjde namiesto o 8.49 až o 9.23 h, spoj č. 7008 namiesto o 17.05 o 17.31 h a opačne z Rimavskej Soboty spoj č. 7703 namiesto o 8.40 už o 8.29 h a spoj č. 7709 namiesto o 16.56 o 16.37 h. Napriek časovej zmene týchto štyroch spojov budú od nich prípoje na vlaky v Poltári a Rimavskej Sobote. Autobusy budú zastavovať v železničných staniciach a v niektorých prípadoch aj v obciach. Zastávky budú označené logom ŽSR.“ Netrvalo dlho a aj autobusy ŽSR boli zrušené.
 
Ilustračné foto
 
Keď som prechádzal archív rôznych správ objavil som „Projekt transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR“ z roku 2000. Projekt bol schválený vládou a jeho cieľom bolo fyzické a účtovné oddelenie správy a prevádzky železničnej dopravnej cesty od dopravných a obchodných činností, oddlženie Železníc SR a zoznam regionálnych dráh.
 
Projekt bol zverejnený v kombinácii s rozhovorom vtedajším generálnym riaditeľom Železníc SR. Materiál bol rozsiahly a týkal sa viacerých oblastí. Uvediem časť, ktorá sa týka miestnych tratí.
 
Z prijatého uznesenia vyplýva, že vláda súhlasila s reštrukturalizáciou Železníc SR podľa osobitných predpisov a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií predložiť do 28. februára 2001 na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/1993 Z.z. o Železniciach SR a návrh zákona o zriadení Železničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti. Ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny uložila navrhnúť do 31. marca 2001 systém rekvalifikačných programov a programov na tvorbu nových pracovných miest na základe profesnej a regionálnej analýzy.
 
Vláda ministerke financií uložila poskytnúť v roku 2001 štátnu záruku na úver EBRD v sume 950 mil. Sk (30 mil. EUR) na riešenie sociálnej oblasti spojenej s procesom transformácie a 150 mil. Sk ako nevyhnutné náklady na proces transformácie Železníc SR. Ministerka financií mala v spolupráci s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií vytvoriť podmienky a priebežne realizovať postupné oddlženie Železníc SR za neuhradené výkony vo verejnom záujme za roky 1994 až 1997. Do 1. apríla 2001 mali obaja ministri objektivizovať ceny za používanie železničnej dopravnej cesty za účelom dosiahnutia cieľov Projektu. Každoročne pri príprave zákona o štátnom rozpočte v jednotlivých rokoch vytvoria ministri podmienky pre financovanie rozvojových programov za účasti štátneho rozpočtu za účelom dosiahnutia zabezpečenia plnenia Projektu. Ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií vláda uložila rozpracovať do 1. apríla 2001 v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom školstva, ministrom zdravotníctva, ministrom vnútra a ministerkou financií systém poskytovania sociálnych zliav adresným spôsobom za spoluúčasti rezortných ministerstiev.
 
Projekt transformácie a  reštrukturalizácie ŽSR zabezpečuje postavenie železníc v  spoločnosti tak, aby železnice v Slovenskej republike plnili svoje poslanie orientované dovnútra štátu a  navonok voči EÚ.
 
Úlohou projektu je zároveň definovať vzťahy štátu k  transformovaným železniciam, t. j. záväzok a  povinnosť štátu uhrádzať výkony vo verejnom záujme, plniť si svoju povinnosť voči rozvoju železničnej dopravnej infraštruktúry štátu ako najekologickejšieho a  najbezpečnejšieho druhu dopravy v  štáte ako aj podmienok liberalizácie činnosti prevádzkovateľa dráhy a dopravcu na dráhe. Preto projekt predkladá návrh na novelizáciu zákona NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach.
 
Hlavné princípy
 
Platná legislatíva v  Slovenskej republike nepozná úpravu zákona o obchodných spoločnostiach holdingového typu. Existujúca zákonná úprava o obchodných spoločnostiach neumožňuje efektívne transformovať ŽSR na spôsob holdingového typu (unitárne usporiadanie ŽSR) a preto sa zvolili nasledovné princípy transformácie ŽSR:
 
 • zachovanie ŽSR ako prevádzkovateľa dráhy (dopravnej cesty), ktorej vlastníkom je a bude štát,
 • vyčlenenie z terajších ŽSR činnosť dopravcu (osobná, nákladná doprava) do samostatnej štátnej akciovej spoločnosti,
 • vytvorenie podmienok na deetatizáciu a privatizáciu obslužných a doplnkových činností z terajších ŽSR.
Regionálne dráhy
 
Na základe prijatého uznesenia vlády SR č. 499/1995 zo dňa 4. júla 1995 k programu transformácie a rozvoja železničnej dopravy bol v roku 1996 spracovaný komplexný program transformácie regionálnych dráh (RGD). Po prerokovaní s orgánmi štátnej správy bol program aktualizovaný a v máji 1997 a v januári 1998 prerokovaný vo vláde SR. Vláda vzala program transformácie RGD na vedomie a uložila ministrovi dopravy pôšt a telekomunikácií SR prerokovať program s krajskými úradmi.
 
Na základe odporúčaní dotknutých krajských úradov bolo dohodnuté vypracovanie 15 vzorových transformačných projektov pre tieto trate.
 
V roku 1999 boli spracované typové projekty prerokované na úrovni krajov s cieľom harmonizovať regionálnu dopravu formou zakladania združení resp. akciových spoločností prevádzkujúcich regionálnu dopravu. Z dôvodu zaostávajúcej legislatívy a neujasnenosti finančného krytia neboli doteraz zámery navrhnuté v projektoch realizované. V dôsledku nastávajúceho procesu reštrukturalizácie verejnej správy a jej kompetencií je potreba prijatia konkrétnych rozhodnutí Vládou Slovenskej republiky pre určenie a definovanie regionálnych dráh tak ako to definuje Zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR predložilo Vláde SR návrh na prijatie rozhodnutia o definovaní regionálnych dráh tak, aby regióny a obce mohli rozvíjať dopravnú obsluhu a rozvoj infraštruktúry podľa vlastných potrieb. Vláda SR 28.9.1998 vzala materiál na vedomie a rozhodla o odklade do 31.12.1998, čo sa doteraz nestalo.
 
Zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach rozdeľuje dráhy na dráhy celoštátne, dráhy regionálne a vlečky. Vláda SR podľa § 70 zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach má svojim rozhodnutím rozdeliť v súčasnosti prevádzkované dráhy ŽSR do uvedených kategórií.
 
Pri spracovávaní návrhu komplexného programu transformácie RGD sa vychádzalo z nasledovných faktov. Regionálne dráhy netvoria súvislú železničnú sieť. Ide o dráhy výhradne stratové, keď celková strata v roku 1997 dosiahla 858,2 mil. Sk, z toho strata v osobnej doprave 583,2 mil. Sk a v nákladnej doprave 275,0 mil. Sk. Náklady na tieto trate predstavovali v roku 1997 4,82% celkových nákladov ŽSR, (náklady osobnej dopravy 11,07% pri podiele tržieb 3,52% a náklady nákladnej dopravy 3,19% pri podiele tržieb 1,01%). V roku 1997 predstavovali náklady v priemere 4,24 Sk na 1 Sk tržieb (ale u 6 RGD prevyšovali 10 Sk/1 Sk tržieb, u 1 RGD 20 Sk/1 Sk tržieb a u 2 RGD 45 Sk/1 Sk tržieb).
 
Po prerokovaní so štátnou správou, samosprávou a armádou bolo navrhnutých na vyčlenenie ako súbor 32 RGD v celkovej dĺžke 623 km.
 
Pilotné projekty a odporúčania
 
Doteraz bolo spracovaných 11 typových transformačných projektov pre nasledujúce RGD: Devínske jazero – Stupava, Piešťany – Vrbové, Kvetoslavov – Šamorín, Nemšová - Lednické Rovne, Šaľa – Neded, Čadca – Makov, Lučenec – Utekáč, Breznička – Katarínska Huta, Poltár – Rimavská Sobota, Kapušany pri Prešove – Bardejov, Plešivec – Muráň, Plešivec – Slavošovce, Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica.
 
V roku 2000 sú spracovávané transformačné projekty: Spišská Nová Ves – Levoča, Zbehy – Radošina, Komárno – Kolárovo, Jablonica - Brezová pod Bradlom.
 
V roku 2001 budú spracované transformačné projekty: Zohor - Záhorská Ves, Zohor - Plavecký Mikuláš, Žilina – Rajec, Spišské Vlachy - Spišské Podhradie, Humenné – Stakčín.
 
Navrhovaný postup transformácie sa líši vzťahom prevádzkovateľa k majetku potrebnému na prevádzkovanie dopravy na dráhe (infraštruktúra zostáva štátna alebo infraštruktúra v majetku prevádzkovateľa) a zainteresovanosti samosprávy na prevádzkovaní dopravy na dráhe (obchodná spoločnosť s účasťou samosprávy alebo obchodná spoločnosť vo vlastníctve fyzických a právnických osôb).
 
Podľa spracovaných ekonomických analýz a projektov odporúčame po zosúladení dopravnej obslužnosti regiónu so SAD a predpokladu, že železničná infraštruktúra v zmysle zákona o prirodzených monopoloch zostane štátna nasledovný postup:
 
 1. Ponechať v prevádzke ŽSR
 2. Prevádzka na dráhe dopravnou spoločnosťou založenou regiónom a samosprávou
 3. Založenie akciovej spoločnosti a jej predaj fyzickým a právnickým osobám
 4. Zmena prevádzky na vlečkovú
 5. Zastavenie prevádzky
 6. Zrušenie
 
Predbežný zoznam tratí navrhnutých
na transformáciu na regionálne dráhy
Regionálna dráha
2000
2001
2002
2003
V prípade neúspechu
 
 
I.
II.
I.
II.
I.
II.
 
Devínske jazero - Stupava
4
4
5
5
6
 
 
 
Piešťany - Vrbové
4
4
5
5
6
 
 
 
Kvetoslavov - Šamorín
5
5
6
 
 
 
 
 
Nemšová - Lednické Rovne
1
1
1
2*
2*
3
 
5,6
Šaľa - Neded
1
1
1
2*
2*
2
 
5,6
Čadca - Makov
1
1
1
2*
2*
2
 
5,6
Lučenec – Utekáč
1
1
1
2*
2*
2
 
 
Breznička - Katarínska Huta
1
1
1
2*
2*
2
 
 
Poltár - Rimavská Sobota
1
1
1
2*
2*
2
 
 
Kapušany pri Prešove - Bardejov
1
1
1
2*
2*
2
 
5,6
Plešivec - Muráň
1
1
1
2*
2*
3
 
5,6
Plešivec - Slavošovce
1
1
1
2*
2*
2
 
5,6
Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica
1
1
1
2*
2*
2
 
5,6
Spišská Nová Ves - Levoča
1
1
1
2*
2*
2
 
5,6
Zbehy - Radošina
1
1
1
2*
2*
3
 
4,5,6
Komárno - Kollárovo
1
1
1
2*
2*
3
 
4,5,6
Jablonica - Brezová pod Bradlom
1
1
1
2*
2*
3
 
5,6
Zohor - Záhorská Ves
1
1
1
2*
2*
3
 
5,6
Zohor - Plavecký Mikuláš
1
1
1
2*
2*
3
 
4,5,6
Žilina - Rajec
1
1
1
2*
2*
3
 
5,6
Spišské Vlachy - Spišské Podhradie
1
1
1
2*
2*
2
 
5,6
Humenné - Stakčín
1
1
1
2*
2*
3
 
5,6
Prievidza - Nitrianske Pravno
1
1
2*
2*
3
 
 
4,5,6
Trenč. Teplá - Trenčianske Teplice
1
1
2*
2
 
 
 
5,6
Kraľovany - Trstená
1
1
2*
2*
3
 
 
 
Štrba - Štrbské Pleso
1
1
1
1
1
1
1
 
Starý Smokovec - Štrbské Pleso
1
1
1
1
1
1
1
 
Poprad T. - Starý Smokovec
1
1
1
1
1
1
1
 
Tatranská Lomnica - Studený Potok
1
1
1
1
1
1
1
 
Tatranská Lomnica - Starý Smokovec
1
1
1
1
1
1
1
 
Rožňava - Dobšiná
1
1
2*
2*
2
 
 
5,6
Moldava nad Bodvou - Medzev
1
1
2*
2*
2
 
 
5,6
 
2* - Prevádzkovanie dráhy zostane ŽSR a prevádzkovanie dopravy na dráhe zabezpečí spoločnosť.
 
Poznámka: Posúdenie efektívnosti RGD a návrh na ich ďalšie pôsobenie je predmetom zadania pre firmu Price Waterhouse Coopers. Prípadné výsledky štúdie budú zosúlaďované s  navrhovanou stratégiou ŽSR.
 
V projekte sa hovorí, že nerentabilné lokálne železnice sa ponúknu inému prevádzkovateľovi. Aký bude osud regionálnych tratí, keď o ich prevádzku nebude mať záujem ani miestna samospráva (okresné a krajské úrady)? Zrušia sa?
 
 
Vyjadrenie vtedajšieho generálneho riaditeľa ŽSR:
 
Regionalizácia osobnej dopravy je dôležitým faktorom transformácie. Keďže ešte neexistuje definitívny model samosprávy a verejnej správy, nemohli sme do projektu zapracovať definitívne riešenie. Mne osobne sa páči nemecký prístup k regionalizácii. Navštívil som spolkový úrad pre dopravu, regulačný orgán, ktorý udeľuje licencie a rozhoduje o tom, komu zaplatí dotáciu. Metodiku majú tak detailne rozpracovanú, že na základe konkrétnych kritérií sa vedia rozhodnúť, či obslužnosť územia zabezpečia vlakom alebo autobusom. Nie sú žiadne spory a pochybnosti. U nás je úspechom už to, že vláda v prílohe uznesenia k projektu odsúhlasila zoznam regionálnych tratí. V projekte sme naznačili, že o doprave na regionálnych tratiach si budú rozhodovať regióny. Toto musí byť hneď následný krok reformy verejnej správy. Stretávam sa a rozprávam sa s prednostami krajských a okresných úradov a som presvedčený, že si poradia, keď budú mať kompetencie. Oni budú platiť, takže sa určite dokážu rozhodnúť, či v rámci obslužnosti územia dajú prednosť vlaku alebo autobusu. Takže mali by prestať aj existovať spory, či treba taký alebo onaký grafikon. My obsluhu trate urobíme na základe objednávky. Región bude disponovať balíkom peňazí na krytie obslužnosti územia, on sa bude rozhodovať. Možno, že keď nedokáže zabezpečiť prevádzku na niektorej trati, že ju zruší. Ale bude to rozhodnutie regiónu. Ale aká je situácia v súčasnosti? Napríklad trať Rimavská Sobota – Poltár. Traťováci vykalkulovali, že na obnovu trate, ktorá nebola obnovovaná od roku 1945, potrebujú 210 mil. Sk. Odkiaľ ich však zobrať? Obslužnosť ale musíme zabezpečiť, my nemáme právo zastaviť prevádzku, tak sme na trať nasadili autobusy. A výsledok? Primátori a starostovia obcí na trati sa okamžite dali dohromady, urobili petičnú akciu a prišli rokovať. Vzájomne sme si vysvetlili svoju situáciu. Oni, že tu chcú vybudovať priemyselnú zónu, ale keď ŽSR zlikvidujú železničnú prepravu, tak ”padne” prvá základná požiadavka. My zase, že 210 mil. korún na obnovu nemáme a oni nám ich nedajú. Tak ako ďalej? Opýtali sme sa, čo môžete teda urobiť? Oni, že dajú zadarmo štrk, že narežú podvaly, poskytnú ľudí z verejno-prospešných prác. My sme zase ponúkli koľajnice, ktoré dokážeme inde vyzískať a dať ich na túto vedľajšiu trať. Ak by práce realizovalo Železničné vojsko, náklady by boli nižšie. Verím, že tak budú rozmýšľať regióny aj v budúcnosti, nielen vtedy, keď budú ohrozené. Teraz sa iba nastavuje ruka a pýta – dajte, urobte.
 
Ilustračné foto
 
Toľko časť projektu, týkajúca sa miestnych tratí. Zrušenie tratí je legislatívne upravené v novom zákone o dráhach.
 
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušenie upravuje v § 12:


§ 12
Zrušenie dráhy

(1) Dráhu, ktorá slúži verejnej osobnej doprave, možno zrušiť len z dôvodu zániku potreby dopravnej obslužnosti územia a ekonomickej neefektívnosti jej prevádzky.

(2) Rozhodnúť o zrušení dráhy môže správny orgán len na návrh vlastníka dráhy alebo na návrh ním povereného prevádzkovateľa dráhy so súhlasom vlastníka dráhy. Ak ide o železničnú dráhu, do ktorej sú zaústené ďalšie železničné dráhy, je potrebný aj súhlas vlastníkov týchto dráh.

(3) Rozhodnutie o zrušení dráhy je podkladom na konanie špeciálneho stavebného úradu o odstránenie stavby dráhy a jej súčastí podľa stavebných predpisov.

(4) Ak dôjde po zrušení dráhy aj k čiastočnému alebo úplnému odstráneniu telesa dráhy a súčastí dráhy a pre vlastníka dráhy sú zostávajúce nehnuteľnosti prebytočné, ponúkne ich do nájmu alebo na predaj.
 
Hlavné kritérium je ekonomická efektívnosť prevádzky tratí, preto sa dá očakávať, že rušenie tratí v nasledujúcom období bude pokračovať. Žiaľ, je to proces, ktorý sa dá len veľmi ťažko zastaviť, a skôr, či neskôr budú najmä tie trate, kde je nie je osobná ani nákladná doprava, zrušené. 
 

Aktuálny stav od 12. decembra 2010:
 
v     zrušené trate: 
 •  Kvetoslavov – Šamorín
 • Stupava – Devínske Jazero
 •  Rimavská Sobota – Poltár (175)

v     vlečková doprava je na trati:  

v     doprava zastavená pre zlý technický stav trate: 
v     osobná doprava je zastavená na tratiach (od 3.2.2003): 
v     osobná doprava je zastavená na tratiach (od 12.12.2010): 
v     doprava prerušená pre poškodenie trate (od 4.6.2010): 
v     ďalšie trate, resp. úseky tratí bez osobnej dopravy: 
 
Zdroj: Projekt transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR

 

 


Home