eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice
Nov nstupite v Roave
Peter, 26.09.2013 (64969 pretan)

V auguste tohto roku na elezninej stanici v Roave prebiehala rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1. Príleitostne som na roavskú stanicu zašiel a rekonštrukné práce sledoval a zadokumentoval. Nové nástupište je u vybudované a slúi cestujúcej verejnosti. Niekoko informácií a fotografií z rekonštrukcie je vo fotoreportái.

Pri koaji . 1 bolo pôvodné nástupište typu Tischer, ktoré svojou konštrukciou nevyhovovalo pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Niveleta koaje .1 bola vyššie, ne niveleta koaje .2, preto aby nebol narušený priechodný prierez v spodnej asti, nebolo moné zriadi hranu nástupiša aj na druhej strane a tak povrch nástupiša je strmý. Tento stav bol kritizovaný zo strany viacerých cestujúcich, ktorí sa na nevyhovujúce podmienky pre nastupovanie a vystupovanie saovali. eleznice situáciu vyriešili tak, e osobné vlaky vchádzali odbokou na koaj . 2, pri ktorom je vybudované široké nástupište. Cieom kompletnej rekonštrukcie bolo zníenie nivelety koaje . 1 a vybudovanie nového nástupiša pri tejto koaji.
 
Pôvodné nástupište pri koaji . 1
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Hrana pôvodného nástupiša pri koaji . 1 v dke 247 m bola rozobraná a vykonané boli stavebné práce súvisiace so zníením nivelety koaje . 1. Pre zamedzenie prenikania spodnej vody do koajového lôka bola vykonaná sanácia geotextíliou. Následne bolo pri koaji . 1 vybudované nové nástupište typu Tischer (poda STN 736359) materiálom novým so zaloením základnej škáry do nezamzavej hbky. 
 
Obojivelník
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Poklada koajových polí (PKP)
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
aká automobilová technika
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Výstavba novej koaje . 1 a nástupiša
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Rýchlik prichádza k širokému nástupišu pri koaji . 2
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Nové nástupište má dku 350 m, pre povrchovú úpravu bola pouitá zámková dlaba. V rámci rekonštrukcii boli obnovené Investícia bola hradená z vlastných zdrojov SR.
  
Nové nástupište pri koaji . 1
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Koniec nástupiša na západnej strane
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Celkový pohad na stanicu v Roave
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Detailný záber na konštrukciu nástupiša
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Hektometrovník
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
V rámci rekonštrukcie boli obnovené aj priechody cez koaje
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
  
Prechodová konštrukcia typu STRAIL
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
 
Rýchlik z Košíc prichádza k nástupišu pri koaji . 2,
ktoré je širšie a bezpenejšie. Vlak odchádza odbokou.
Rekonštrukcia nástupiša pri koaji . 1 v ST Roava
  
V lánku sú uvedené aj informácie, ktoré v súvislosti s rekonštrukciou zverejnili SR. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home