eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.)
Peter, 25.10.2015 (75062 pretan)

Po roku som zašiel do Košíc, aby som sa pozrel, ako pokroila rekonštrukcia budovy elezninej stanice. Tá sa mala týka najmä prístavby, ktorou sa existujúca budova rozšíri. Vo vnútri u v niektorých priestoroch zaali svoje sluby ponúka rôzne spolonosti. V akom stave sa teda nachádza rekonštrukcia výpravnej budovy v Košiciach?

V súasnosti prebiehajú práce na prístavbe a nadstavbe budovy. Zatia o prístavba má tvar obdnika, nadstavba nad ou má tvar, ktorý mne z jednej pozície pripomína as lietajúceho taniera, resp. ufa.
 
Cestujúcim slúi severný vchod a východ do stanice, juný je pre rekonštrukciu zatvorený, ale cestujúci vyuívajú vchod cez obchod Lidl.
 
Vnútorné priestory sa postupne oivujú, vo viacerých „boxoch“ u sluby poskytujú spolonosti, ktoré tu otvorili svoje prevádzky.
 
Cestujúcim je k dispozícii nová akáre, take môu na svoj vlak poka nerušene mimo staninej haly, v ktorej vládne tradiný cestovný ruch.
 
Pohyb medzi jednotlivými poschodiami je umonený nielen schodiskom, ale aj výahom a eskalátormi, ktoré sú u v prevádzke.
 
Napriek tomu, e rekonštrukné práce pokroili, do ukonenia prác si cestujúci musia poka ešte rok. Predpokladané ukonenie rekonštrukcie je v decembri 2016.
 
Interiér haly
Rekontrukcia Koice 2015 
 
1. poschodie
Rekontrukcia Koice 2015 
 
1. poschodie - poboka sporitene
Rekontrukcia Koice 2015 
 
2. poschodie
Rekontrukcia Koice 2015 
 
Výah a reštaurácia Panoráma
Rekontrukcia Koice 2015 
 
Interiér - 2. poschodie
Rekontrukcia Koice 2015 
 
Prístavba v tvare obdnika a polkruhová nadstavba
Rekontrukcia Koice 2015 
 
Celkový pohad na nové prieelie, naavo poiarne schodisko
Rekontrukcia Koice 2015 
 
Nadstavba prijímacej budovy
Rekontrukcia Koice 2015 
 
Súasný stav
Rekontrukcia Koice 2015 
 
Pred rokom
Rekontrukcia Koice 2014
 
Stav v roku 2011
Rekontrukcia Koice  
 
Zrekonštruovaná ST Košice (informácia SR):

elezniná stanica Košice patrí vaka rozsiahlej komplexnej rekonštrukcii k najkrajším v rámci celého Slovenska. Z vyše 300 elezniných staníc v správe SR je práve košická príkladom, ako by moderná stanica tretieho tisícroia mala vyzera. Po stránke architektonickej, stavebnej, technologickej, ale predovšetkým svojím vybavením a slubami pre verejnos. A nezáleí, i ide len o cestujúcich.

História elezninej stanice v Košiciach sa zaala písa v roku 1860 v súvislosti so zaatím prevádzky Potiskej eleznice, ktorá spájala Košice s Miškolcom a s následným budovaním Košicko-bohumínskej eleznice. Roky 1896, 1974 a naposledy rok 2016 priniesli bu úplne alebo iastone novú tvár elezninej stanice v metropole východu.

Poslednú komplexnú rekonštrukciu ST Košice sa eleznice Slovenskej republiky rozhodli rieši pilotným projektom revitalizácie. Jeho princípom je partnerstvo so súkromným investorom, ktorý za svoje vlastné prostriedky celú ST zrekonštruoval a ako protihodnotu získal zmluvu na vyuívanie komerných nebytových  priestorov na dobu 30 rokov. Partner – spolonos ACHILES Slovakia a.s. sa zaviazal preinvestova 6,7 miliónov €.

Revitalizácia ST Košice zaala prvou fázou prostredníctvom vysúaenej nájomnej zmluvy z roku 2006 na rekonštrukciu pravého krídla stanice a vybudovanie priestorov na nákupy a oberstvenie. Rekonštrukcia sa realizovala od októbra 2006 a nové priestory boli skolaudované na konci júla 2007.

Druhá fáza revitalizácie pokraovala od roku 2010, priom stavba bola rozdelená na 2 asti z dôvodu, e k asti pozemkov mesta nemali SR vlastnícky ani uívateský vzah, ktorý bol podmienkou pre vydanie územného a stavebného povolenia. Najprv sa vynovili interiérové priestory a po zámene majetku medzi SR a mestom Košice mohla zaa aj druhá as stavby – prístavba a prestavba.

S koncom roku 2016 sa ukonili aj všetky zásadné asti revitalizácie. Úplnou novinkou je na úrovni 3. nadzemného podlaia vybudovaná tzv. "šošovka",  ím budova elezninej stanice získala nový špecifický architektonický prvok. Cestujúci dnes vyuívajú oba hlavné vstupy do budovy, budova je vykurovaná a v lete klimatizovaná, je tu sektorové sedenie. Údrbu a opravy v komerných priestoroch si investor zabezpeuje vo vlastnej réii.

"V prvom rade by sme sa chceli poakova cestujúcim a návštevníkom mesta Košice za ich trpezlivos poas prebiehajúcich rekonštrukných prác. Zárove touto cestou akujeme našim dodávateom a zamestnancom SR, ktorí nám pomohli úspešne uskutoni tento projekt. Sme radi, e dnes môeme v priestoroch ST Košice ponúknu sluby, ktoré sú štandardom v európskych elezniných staniciach“, uviedla Helena Hrobáková zo spolonosti ACHILES Slovakia a.s..

,,Nesporným prínosom celého projektu revitalizácie bolo, e sa celý realizoval bez uzatvorenia stanice, resp. prerušenia vlakovej dopravy. Dnes môeme elezninú stanicu Košice smelo oznai ako pýchu, je to moderné, príjemné a hlavne bezpené centrum cestovania a poskytuje denne prib
line 25 000 návštevníkom kvalitné sluby i pohodlné akanie v zrekonštruovaných priestoroch. Je našou ambíciou, aby takúto tvár dostali aj alšie uzlové stanice“, uviedol generálny riadite SR Martin Erdössy.

o všetko prešlo rekonštrukciou:
 • príchodová hala,
 • výmena podláh a zábradlí,
 • inštalácia 3 nových eskalátorov a výahu,
 • zateplenie budovy a výmena okien,
 • osadenie nových svetlíkov, dverných clôn a klimatizaných zariadení,
 • rekonštruované sociálne zariadenia,
 • rekonštruované priestory úschovne batoín,
 • nové svetelné informané piktogramy,
 • rekonštruované zákaznícke centrum,
 • rôzne komerné sluby (banky, drogéria, lekáre, copy centrum, rýchle oberstvenie, reštaurácia, potraviny, predaj novín a asopisov, odevy, kvetinárstvo, zmenáre, papiernictvo at. ),
 • inštalácia nového evakuaného poiarneho systému,
 • osadenie nových únikových a informaných piktogramov,
 • izolácia strechy.
Parametre revitalizácie

Revitalizáciou vzrástla zastavaná plocha ST Košice o 294 m2 a úitková plocha o 3 704 m2, kee bolo pridané jedno celé poschodie. A 82% investovaných prostriedkov bolo nasmerovaných do prevádzkových a ostatných (tzv. spoloných) priestorov.

Pri výstavbe bolo pouitých 311 ton ocele (interiér 163 ton, prístavba a šošovka 148 ton),  vyvezených 1 419 ton stavebnej sute po búracích prácach na objekte. Nainštalovaných bolo 230 svietidiel a cca 1,9 km elektroinštalaných káblov do priestorov pre cestujúcich.

Hlasový a informaný systém

Poas revitalizácie prijímacej budovy ST Košice sa uskutonila aj výmena hlasového a vizuálneho informaného systému pre cestujúcich. Informácie o príchodoch a odchodoch vlakov, mimoriadnostiach vo vlakovej doprave, ale aj o dodriavaní bezpenosti v priestoroch stanice, zobrazuje celkovo 75 informaných tabú. Väšina, a 64 tabú, zobrazuje informácie technológiou vysoko svietivých LED diód a sú umiestnené v hale (tabule odchodov a príchodov vlakov), v podchodoch a nástupištiach. Zvyšok tvoria LCD monitory, ktoré sú namontované napr. v akárni, zákazníckom centre ZSSK alebo reštaurácii. Súasou systému je aj 221 reproduktorov staniného rozhlasu. Celý systém je riadený poloautomaticky operátorkou z dopravnej kancelárie, prostredníctvom riadiacej jednotky. Odtia je obsluhovaný aj rozhlas s informanou tabuou na elezninej zastávke Košice – predmestie.

Protipoiarny systém

Za jedinenú mono oznai aj premyslenú rozsiahlu elektrickú poiarnu signalizáciu (EPS), ktorá tie bola vybudovaná poas rekonštrukcie a hoci ju na prvý pohad nevidie, je vemi dôleitá. Na signalizáciu je v súasnosti pripojených 313 samoinných poiarnych hlásiov. Pri vyhlásení všeobecného poplachu ústreda EPS poda vopred nastavených kritérií ovláda strešné svetlíky, poiarne rolety umiestnené medzi poiarnymi úsekmi a všetky zariadenia zapojené do ústredne EPS. Poas poplachu dochádza aj k automatickému uvoneniu dverí, turniketov na toaletách, zastaveniu eskalátorov a výah zíde do 1. nadzemného podlaia, kde ostane stá s otvorenými dverami. Na základe všeobecného poplachu sa aktivuje domáci rozhlas, ktorý prostredníctvom 244 reproduktorov rozmiestnených v priestoroch prijímacej budovy stanice vyhlási evakuáciu objektu. Zárove dochádza k deaktivácii staniného rozhlasu, aby sa zamedzilo súbenému hláseniu. Preddefinované evakuané hlásenia sú nahraté v ústredni domáceho rozhlasu, ktorý je spolone s ústredou EPS umiestnený na 3. nadzemnom podlaí, na dohadovom pracovisku revitalizovanej asti prijímacej budovy. Dohad na zariadeniach poiarnej ochrany vykonávajú zamestnanci ST, ktorí zárove zabezpeujú údrbu a bezpenos v prijímacej budove ST a avizujú policajný zbor SR pri narušení verejného poriadku.

V súvislosti s protipoiarnymi opatreniami sa zrealizovali:
 • protipoiarne nátery na nosné konštrukcie – nové aj pôvodné,
 • rozvody poiarnej vody a hydranty,
 • protipoiarne oddeovacie steny,
 • protipoiarne rolety,
 • zariadenie na odvod dymu,
 • inštalácie elektronickej poiarnej signalizácie,
 • inštalácie poiarneho rozhlasu,
 • výstavbu únikového schodiska z 3.NP na 2.NP.
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home