eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice
eleznin stanica Vydrnk (KB)
Peter, 14.01.2016 (71637 pretan)

Lokalita v okolí obce Vydrník sa stala vyhadávanou fotografmi. Zo stráne nad obcou sa fotografovi odkryje panoráma Vysokých Tatier, ktorá vytvára nádhernú kulisu elezninej trate. Niektorí mono vedia, ale mnohí ani netušia, e na svojich fotografiách okrem vlaku a Tatier zachytili aj pozostatky pôvodnej trate Košicko-bohumínskej eleznice (KB).

Súasná elezniná stanica vo Vydrníku nie je pôvodná. KB bola v úseku Košice – Vrútky vybudovaná ako jednokoajná. Len v úseku od Vrútok do Bohumína sa predpokladal nárast dopravy a z tohto dôvodu sa elezniný spodok budoval pre dvojkoajnú tra.
 
elezniná stanica Vydrník (KB) bola vybudovaná medzi stanicami Poprad a Spišská Nová Ves, na ktorom prevádzka zaala da 12. decembra 1871.
 
V súvislosti s výstavbou druhej koaje v úseku Vrútky – Poprad – Spišská Nová Ves sa v niektorých úsekoch zmenilo trasovanie pôvodnej trate, tak aby sa odstránili oblúky s malým polomerom a zvýšila traová rýchlos. Vybudované boli nové dvojkoajné tunely. O nich sú tu u uvedené informácie - Kraoviansky tunel, Štiavnický tunel. Výstavba druhej koaje sa zaala poas druhej svetovej vojny. Pre vojnové udalosti však niektoré úseky boli dokonené a po skonení vojny, kedy sa pokraovalo s výstavbou druhej koaje do Košíc a alej, a to neskôr v rámci výstavby Trate Druby.
 
Panoráma Tatier zo stráne nad obcou
Vydrník
 
Mapa TU Zvolen zobrazuje pôvodnú aj novobudovanú tra
Vydrník
 
Aj v okolí obce Vydrník došlo ku zmene trasovania pôvodnej jednokoajnej trati KB. Odstránené tu boli viaceré oblúky, no nová dvojkoajná tra sa od obce viac vzdialila. Vybudovaná bola nová elezniná stanica. Pôvodná tra bola zrušená, no doteraz sa dajú identifikova jej zvyšky. V obci sa dodnes nachádza zachovalá prijímacia budova KB. Informácie o histórii obce Vydrník uvedené na internetovej stránke obce sa zmieujú aj o eleznici: „Veký vplyv na rozvoj obce malo dobudovanie eleznice v roku 1871. Pri stanici vybudovala v rokoch 1926-1929 firma Lichtensten&Wilczek pílu. eleznica a píla zamestnávala donedávna podstatnú as obyvateov obce.“. 
 
Prijímacia budova na KB
Vydrník
 
Budova je obývaná
Vydrník
 
Zvyšky bývalej miestnej píly
Vydrník 
 
Nová stanica Vydrník - prijímacia budova
Vydrník
 
Vydrník
 
Stanica je vybudovaná iastone v oblúku
Vydrník
 
Juná as stanice
Vydrník
 
Podjazd pod stanicou
Vydrník
 
Klenbový podjazd na ceste do Spišského Štvrtku
Vydrník
 
Nákladný vlak v úseku Vydrník - tunel Spišský Štiavnik
Vydrník
 
Fotografie pôvodnej prijímacej budovy KB a súasnej stanice Vydrník sú vo fotoalbume. Informácie o histórii elezníc na Slovensku a KB mono nájs napr. v literatúre:
 
  • Ing. Jií Kubáek, CSc. a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava 1999;
  • Ladislav Szojka, Rudolf Kukuík, Pavol Kukuík: Košicko-bohumínska eleznica, SR, Bratislava 2002;
  • Vydrník.

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home