eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice
Nsledky povodne v Lubenku
Peter, 06.09.2016 (33613 pretan)

Poas tohtoroného leta príroda vo svete, ale aj u nás, ukázala svoju silu. V piatok podveer, 29. júla 2016, sa Revúcej a v jej okolí spustila z oblohy taká silná prietr mraien, e na niektorých miestach napadlo a 130 litrov vody na jeden meter štvorcový. Také obrovské mnostvo vody nestíhalo odteka a stúpajúca voda zaala zaplavova všetko, o jej prišlo do cesty.

Následkom silného daa došlo na viacerých miestach k podmytiu elezninej trate medzi Lubeníkom a Revúcou. V Lubeníku sa vyliala voda z miestnych potokov a došlo k zaplaveniu elezninej stanice. Z tohto dôvodu bola vo veerných hodinách vypnutá v stanici reléovka zamestnancom SR, ktorý zaplavenú stanicu aj vyfotil. Z dôvodu zaplavenia boli vypnuté aj dve priecestné zabezpeovacie zariadenia v km 25,020 a v km 26,960. K zaplaveniu tunajšej stanice došlo u aj v minulosti, stalo sa tak v roku 1974.
 
Osobná doprava je na trati z Plešivca do Muráa zastavená od 1. mája 2011 a nákladné vlaky tu chodia len v pracovných doch. Ja som sa do Lubeníka na stanicu zašiel pozrie v utorok, 2. augusta 2016. Hne v pondelok sa zaali práce na odstraovaní následkov povodne. V stanici akal manipulaný vlak na odchod do Plešivca, to znamenalo, e tra do stanice bola u prejazdná. Stále však boli viditené následky povodne. Ako to v stanici po povodni vyzeralo je vidie na fotografiách.
 
Zaplavené priecestie v km 26,960 (screenshot TV noviny Markíza)
Priecestie
Priecestie
Povode
Povode
Podmytá tra pri Mokrej Lúke
Podmyt tra
 
Zaplavená stanica v Lubeníku (zdroj: SR)
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
 
Pri výhybke . 1
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
To isté miesto po rekonštruukcii
Povode v Lubenku
 
Nefunkné PZZ
Povode v Lubenku
 
Vlak do Vekej Idy aká na odchod
Povode v Lubenku
 
Pracovný vlak so štrkom
Lubenk
 
Prenosný výhybkový zámok
Lubenk
Lubenk
 
Ruše posunuje, aby mohol tlai vozne so štrkom na tra
Lubenk
 
Zaplavený elektromotorický prestavník zanesený blatom
Povode v Lubenku
Lubenk
 
Všetky elektrotechnické zariadenia bolo potrebné rozobra, vyisti a vysuši
Lubenk
 
Pracovný vlak odchádza na tra sypa štrk
Lubenk
 
Najviac boli povodou poškodené koaje . 5 a . 7
Podmytá vleková koaj . 7
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
Povode v Lubenku
Mnostvo vyplaveného štrku skonilo v poli
Povode v Lubenku
 
Zhasnuté návestidlá
Povode v Lubenku
 
Traové stroje po príchode do stanice - PUŠL a podbíjaka
Povode v Lubenku
 
Výpravná stanica v Lubeníku
Povode v Lubenku
 
Tra do Plešivca je po príchode traových strojov voná
a nákladný vlak do Vekej Idy mohol z Lubeníka odís
Povode v Lubenku
 
Foto: SR, TV noviny, autor. Text: © autor

 

Svisiace lnky:
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home