eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ stanice
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni
Peter, 24.09.2016 (43636 pretan)

Starosta Mestskej asti Bratislavy Vrakune sa rozhodol rieši problémy s dopravou. Z Vrakune smerom na Ostredky ide len úzka dvojprúdová cesta II/572, ktorej kapacita je nedostatoná, preto tu vznikajú kadodenné zápchy, v ktorých viaznu aj autobusy MHD. Z tohto dôvodu sa starosta M Vrakune rozhodol vybudova na trati z Bratislavy do Dunajskej Stredy a Komárna zastávku, aby mohli obyvatelia Vrakune cestova do centra mesta aj vlakom, resp. opaným smerom. 

Problémy s dopravou v hlavnom meste sú všeobecne známe. Príin je viacero: nárast individuálnej automobilovej dopravy, nízka kapacita ciest, nedostatoná MHD, i nezáujem o u, at. Kadodenné zápchy vznikajú aj na ceste druhej triedy II/572, ktorou do hlavného mesta prichádzajú vodii z jeho okolia a tie z M Vrakua.  
 
Spoiatku proti výstavbe novej zastávky boli eleznice Slovenskej republiky (SR), pretoe rozhodnutie starostu bolo v rozpore so zákonom . 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoniec SR dali súhlas na vybudovanie doasnej elezninej zastávky v priestore bývalej elezninej zastávky v okolí ulice Ráztoná. Po vybavení všetkých potrebných povolení sa zaala výstavba novej doasnej zastávky na trati 131. Doasnej preto, e SR pripravujú výstavbu viacerých terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Bratislave, ale v súasnosti neexistujú ešte ani len projekty a nie je zabezpeené ani finanné krytie ich výstavby, na ktorom by sa mali okrem vlastných zdrojov vyui aj finanné prostriedky z eurofondov. V rámci tohto zámeru sa uvauje aj s výstavbou TIOP v M Vrakua, ale v oblasti konenej MHD na iliskej ulici, o je len pár sto metrov od novej doasnej zastávky smerom na Podunajské Biskupice.
 
V priebehu letných mesiacov tak bola vybudovaná nová doasná elezniná zastávka v mieste, kde u kedysi zastávka existovala. Ešte v cestovnom poriadku SD z roku 1964/1965 je táto zastávka uvedená. No v cestovnom poriadku z roku 1975 u táto zastávka nie je. Pravdepodobne je to tým, e Vrakua sa od 1. januára 1972 stala súasou Hlavného mesta SR Bratislavy a zaala sem chodi MHD. To zrejme malo za následok, e elezniná zastávka na trati do Dunajskej Stredy a Komárna bola zrušená.
 
V súasnosti na trati z Komárna do Bratislavy elezninú osobnú dopravu zabezpeuje spolonos RegioJet. V špike tu vlaky premávajú v 20 minútovom intervale. Spolonos Regiojet sa nedávno rozhodla taktie zapoji do Bratislavskej integrovanej dopravy, take sa dá predpoklada, e spolonos pridá alšie vlakové spoje na tejto trati. Cesta z Vrakune na elezninú stanicu Nové Mesto by mala trva 6 minút a na hlavnú stanicu 14 minút. Nová elezniná zastávka je pod názvom Bratislava-Vrakua uvedená aj v poslednej aktualizácii cestovného poriadku SR. Predpokladalo sa, e nová zastávka zane slúi cestujúcej verejnosti u od septembra, resp. zaiatku nového školského roku, ale doteraz sa tak nestalo, o asi súvisí s kolaudáciou a uplynutím zákonom stanovených termínov.
 
Presné náklady na výstavbu zastávky nie sú zatia známe, prvotné odhady boli vo výške 10 tisíc euro, neskôr to bolo 30 tisíc euro. Na výstavbu zastávky prispel aj samosprávny kraj (VÚC) Bratislava. Nová doasná zastávka Bratislava-Vrakua má dku 120 m. Jednostranné nástupište je sypané s pevnou hranou, šírka nástupiša je asi dva metre. Vybudované je na avej strane v smere do Dunajskej Stredy. Na zastávke je po celej dke vybudované osvetlenie. Nie je tu postavený iadny prístrešok. V bezprostrednej blízkosti zastávky sa nachádza elezniný priechod pre chodcov a cyklistov vybavený PZZ, take bezpenos cestujúcich je zabezpeená.
 
Sná nenastanú iadne neoakávané okolnosti a nová, aj ke doasná na niekoko rokov, elezniná zastávka zane u oskoro slúi obyvateom M Vrakua.
 
Poloha zastávky na mapke
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Osobný vlak spolonosti RegioJet prechádza zastávkou bez zastavenia
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Nová doasná elezniná zastávka Bratislava-Vrakua
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Vyvýšené sypané nástupište
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Nástupište je osvetlené
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Pohad smerom na Podunajské Biskupice
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Za zastávkou sa nachádza priechod pred chodcov
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Zastávka je vybudovaná za mostom nad Malým Dunajom v smere do Komárna
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Elektrorozvodná skria s elektromerom
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Vynovený povrch príjazdovej komunikácie na Ráztonej ulici
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Priechod pre chodcov je zabezpeený PZZ
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
Celkový pohad na novú doasnú zastávku, ktorá aká na svojich cestujúcich
Zastvka Bratislava-Vrakua
 
V poslednej aktualizácii cestovného poriadku je zastávka u uvedená
Zastvka Bratislava-Vrakua

 

V lánku boli pouité informácie z verejných zdrojov. Text a foto: © autor

 

Svisiace lnky:
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home