Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Osobn������������ doprava
Od zajtra začnú chodiť cyklovlaky do Plaveckého Podhradia
Peter, 28.04.2017 (4570 prečítané)

Pri poslednej zmene cestovného poriadku vlakov sa na základe dohody medzi ZSSK a VÚC Bratislava zmenil cestovný poriadok aj na trati Zohor – Plavecký Mikuláš. Je verejne známe, že VÚC Bratislava prispieva na prevádzku osobných vlakov na trati Zohor – Záhorská Ves. Na základe dodatku k zmluve sa sezónne obnoví železničná osobná doprava aj na trati Zohor – Plavecké Podhradie.
 

Suma, ktorou VÚC Bratislava prispieva na železničnú dopravu nie je malá. Ročne sa pohybuje vo výške od 200 tisíc euro v roku 2012 a táto suma každoročne rastie. V roku 2014 to bolo takmer 240 tisíc euro. V tomto roku tá suma aj vďaka sezónnej prevádzke cyklovlakov zo Zohoru do Plaveckého Podhradia dosiahne výšku cca 350 tisíc euro.
 
 
Zmluva
 
Výňatok z dodatku k zmluve:
 
Článok I
Predmet dodatku
 
V zmysle článku XIII bodu (1) Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor – Záhorská Ves (ďalej aj ako „Zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:
 
(1) V článku II sa bod (1) ruší a nahrádza nasledovným:
 
„(1) Dopravca zabezpečí dopravné služby v rozsahu stanovenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy na trati Plavecké Podhradie – Zohor – Záhorská Ves. Dopravca zabezpečí, aby realizované dopravné služby podľa dohodnutého grafikonu vlakovej dopravy vyhovovali základným požiadavkám bezpečnosti, plynulosti, pravidelnosti, kapacity a kvality v zmysle platných predpisov.“
 
(2) V článku II sa bod (2) ruší a nahrádza sa nasledovným:
 
„(2) Dopravca sa zaväzuje prispôsobiť skladbu a obehy súprav požiadavkám objednávateľa. Vlaky vedené na traťovom úseku Zohor – Plavecké Podhradie a vybrané vlaky počas sezóny na traťovom úseku Zohor – Záhorská Ves budú zložené z motorovej jednotky a prívesného vozňa určeného na prepravu bicyklov.
 
(3) V článku V sa bod (2) ruší a nahrádza sa nasledovným:
 
„Zmluvné strany sa dohodli, že za výkony poskytnuté dopravcom objednávateľovi vo verejnom záujme pri poskytovaní verejnej osobnej dopravy na dráhe sa bude uhrádzať zálohovo nasledovne:
 
Obdobie platnosti
Výška zálohy bez DPH
Vystavenie zálohovej faktúry
01.01.2017 - 31.03.2017
73 819,64 €
02.01.2017
01.04.2017 - 30.06.2017
95 954,33 €
03.04.2017
01.07.2017 - 30.09.2017
107 783,28 €
03.07.2017
01.10.2017 - 31.12.2017
77 229,66 €
02.10.2017
 
Dopravca zašle faktúry najneskôr do 5 dní odo dňa ich vystavenia na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
 
Splatnosť zálohových a vyúčtovacích faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia objednávateľovi. Zálohové a vyúčtovacie faktúry budú vyhotovené v zmysle platného zákona o DPH.
 
 
CP
 
* * * * * * * * * * * *
 
V súčasnosti sa rieši železničná doprava v Bratislave. Problémom je napr. financovanie prípadného nárastu vlkm. V tomto prípade snáď by mohol pomôcť bratislavský samosprávny kraj, teda VÚC Bratislava, ktorý nemá problém financovať prevádzku aj na niektorých iných tratiach. Zmluvy, z ktorých som čerpal, nájdete na stránke VÚC Bratislava.
 
 

Home