Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Osobn������������ doprava
V roku 2017 denne meškalo v priemere takmer 150 vlakov
admin, 04.03.2018 (4760 prečítané)

Pred pár dňami Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., (ZSSK) zverejnila informácie o meškaniach vlakoch v roku 2017. Takéto informácie ZSSK zvykne zverejňovať, no nie je to pravidlom. ZSSK podľa „Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme“ vypracúva pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ministerstvo dopravy) polročne a ročne „správu o spoľahlivosti a presnosti vlakov“. Zverejnené údaje o meškaní vlakov ma zaujali, preto som do ruky zobral ceruzu, na stôl som položil čistú A4, do monitora som hodil kalkulačku a preložil som zverejnené údaje do ľudskej reči.

Na škodu veci je, že ZSSK, ani ministerstvo dopravy nezverejňujú každoročne kompletnú správu o meškaniach vlakov za príslušný rok. Zo správy by bola zrejmá aj metodika, ako sa údaje o meškaní vlakov spracúvajú. Tiež by sa dal sledovať trend za viaceré roky, čo by mohlo naznačiť, či sa situácia zlepšuje, alebo naopak. Určite by bolo zaujímavé aj rozdelenie na medzištátne a vnútroštátne vlaky. Zrejme je metodika iná v prípadoch medzištátnej dopravy. Napríklad, keď vlak EC z Budapešti do Prahy príde do Štúrova s meškaním +20 minút a na výstupe z územia SR má v Kútoch +40 minút, tak u nás sa uvažuje len s meškaním +20 minút tohto vlaku. Vo vnútroštátnej doprave by boli určite aj pre cestujúcich zaujímavé informácie o meškaniach podľa kategórie vlakov, teda od IC, cez R, až po Os, a taktiež informácie o počte odrieknutých vlakov a dôvodoch odrieknutia. Taktiež treba pripomenúť, že podľa nejakého múdreho predpisu sa vlak, ktorý mešká v cieľovej stanici do päť minút, nepovažuje za meškajúci vlak. Tu ale chcem uviesť, že neviem, či je to aj v tomto prípade tak.
 
Ako teda v roku 2017 vlaky ZSSK meškali?
 
Z informácií zverejnených ZSSK sa verejnosť dozvedela nasledujúce údaje:
S týmito údajmi sa samozrejme dá ďalej pracovať a „preložiť“ ich do podoby, ktorá jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vyjadruje skutočnú realitu.
 
Na škodu veci je, že ZSSK nezverejnila presný počet vlakov, ktoré prišli do cieľovej stanice načas, ale budeme uvažovať s údajom 473 000 s vedomím, že sa dopúšťame určitej nepresnosti. Údaje, ktoré získame výpočtami sú sústredené aj v prehľadnej tabuľke pod príslušným textom.
 
Celkový počet vlakov, ktoré meškali zistíme z rozdielu
 
(526 944 – 473 000) = 53 944,
 
čo je asi 10 % zo všetkých vypravených vlakov.
 
Približné celkové meškanie všetkých vlakov v minútach dostaneme ak vynásobíme údaje:
                                                                       
(526 944 vlakov x 1,73 min/vlak) = 911 613 minút,
 
čo je 15 193 hodín (pretože hodina má 60 minút), resp. 633 dní (pretože deň má 24 hodín). Teda vlaky ZSSK meškali spolu jeden a trištvrte roka (pretože neprestupný rok má 365 dní).
 
V podstate vieme, že 473 000 vlakov, ktoré prišli do cieľovej stanice načas, malo meškanie 0 minút. Na druhej strane 53 944 vlakov, ktoré meškali, malo v cieľovej stanici v priemere meškanie cca
 
(911 613 / 53 944) = 17 minút,
 
čo je údaj, ktorý zverejnila aj ZSSK – viď vetu: „...na meškajúci vlak sa v cieľovej stanici čakalo v priemere 17 minút.“.  
 
Celkom vypravila vlakov:
526 944
Celkom načas prišlo vlakov cca:
473 000
Celkom meškalo vlakov cca:
53 944
Celkom meškalo vlakov v (%):
10
Celková výška meškania vlakov v minútach:
911 613
Celková výška meškania vlakov v hodinách:
15 193
Celková výška meškania vlakov v dňoch:
633
Priemerné meškanie všetkých vypravených vlakov (min):
1,73
Priemerné meškanie meškajúcich vlakov (min):
17
 
Rok 2017 mal 365 dní, takže z údajov vieme vypočítať, koľko vlakov v priemere meškalo denne. Denne v priemere meškalo:
 
(53 944 / 365) = 147,8 vlakov ZSSK.
 
Vieme, že v priemere jeden meškajúci vlak meškal 17 minút, takže meškajúce vlaky ZSSK denne spolu v priemere meškali cca:
 
(147,8 x 17) = 2 512 minút,
 
čo je (2 512 / 60) 41,8 hodín.
 
Týždenne (týždeň má 7 dní) meškalo v priemere vlakov ZSSK
 
(147,8 x 7) = 1 034,6 vlakov,
 
ktoré spolu týždenne v priemere meškali
 
1034,6 x 17 = 17 588 minút,
 
čo je (17 588 / 60) cca 293 hodín, resp. (293 / 24) 12 dní.
 
Denne v priemere meškalo vlakov:
147,8
Denná priemerná výška meškania vlakov v minútach:
2 512
Denná priemerná výška meškania vlakov v hodinách:
41,8
Týždenne v priemere meškalo vlakov:
1 034
Týždenná priemerná výška meškania vlakov v minútach:
17 588
Týždenná priemerná výška meškania vlakov v hodinách:
293
 
Ilustračný obrázok
 
Ďalšie zverejnené informácie a údaje sa žiaľ nie všetky dajú podrobnejšie skúmať, napr. aj preto, že nie je zrejmé, čo sa myslí pod pojmom „prípad“. Možno k nim však uviesť aspoň stručný komentár.
 
Meškania, ktoré sú spôsobené z dôvodu výstavby koridoru (v správe: „stavebné práce realizované ŽSR na mnohých úsekoch železničných tratí“) sa dajú eliminovať zavedením výlukového cestovného poriadku, ktorý bude zohľadňovať pomalé jazdy vlakov dotknutými úsekmi tratí, a bude zároveň zohľadňovať a zachovávať prípoje k týmto vlakom. Potom sa aj cestujúci nebudú musieť stresovať, či ich v prestupnej stanici bude čakať prípojný vlak. Stavebné práce predsa len trvajú nejaké dlhšie obdobie a vypracovanie tohto výlukového cestovného poriadku by sa malo stať pravidlom.
 
Výluky na tratiach sú problémom, pretože spôsobujú meškania vlakov. Pre cestujúcich je však dôležité, aby sa o výluke dozvedel vopred a včas. Táto podmienka je viac menej splnená, pretože Železnice SR ich zverejňujú s predstihom koncom týždňa na nasledujúci týždeň a informácie ŽSR poskytujú aj médiám. Potom je na cestujúcich, či napriek výluke budú cestovať, alebo svoju cestu odložia, prípadne pôjdu inou trasou alebo iným dopravným prostriedkom. V každom prípade by cestujúci mal informáciu o výluke dostať najneskôr pri zakúpení cestovného lístka v pokladni a zo staničného rozhlasu na stanici pred nastúpením do vlaku.  
 
Ilustračný obrázok
 
Z nasledujúcej zverejnenej informácie sa dozvedáme, že: „Najväčší podiel na celkovom meškaní vlakov v roku 2017 z hľadiska počtu minút mali cudzie vplyvy (63,7 %), len 16,15 % zameškaných minút bolo z viny ZSSK.“. Takže už vieme zistiť, aký podiel na meškaní vlakov bolo z viny ZSSK. 
 
Z údaju (16,15 %) vieme zistiť, koľko vlakov meškalo v priemere denne z viny ZSSK.
 
Približné celkové meškanie všetkých vlakov ZSSK v minútach sme vypočítali už na začiatku:
                                                                       
(526 944 vlakov x 1,73 min/vlak) = 911 613 minút.
 
Teraz vypočítame, koľko minút zodpovedá údaju 16,15 %:
 
Vlaky ZSSK ročne z viny ZSSK meškali:
 
(911 613 / 100 %) * 16,15 % = 147 225 minút,
 
čo je 2 453 hodín, resp. 102 dní.
 
Už predtým sme výpočtom zistili, že meškajúce vlaky ZSSK meškali v priemere 17 minút, takže pomocou tohto údaju vieme zistiť koľko vlakov ročne meškalo z viny ZSSK:
 
Ročne z viny ZSSK meškalo cca:
 
147 225 / 17 = 8 660 vlakov ZSSK.
 
Denne to bolo v priemere cca:
 
8660 / 365 = 23,7 vlakov ZSSK,
 
resp. týždenne to bolo: 23,7 x 7 = 166 vlakov ZSSK, ktoré meškali z viny ZSSK.
 
Koľko vlakov v priemere denne meškalo z viny ZSSK sa dá vypočítať aj z údaju 147,8 čo je priemerný počet vlakov ZSSK meškajúcich denne:
 
(147,8 / 100 %) x 16,15 % = 23,8 vlakov meškajúcich v priemere denne z viny ZSSK.
 
Vlaky ZSSK meškajúce z viny ZSSK v priemere denne spolu meškali:
 
23,7 x 17 = 403 minút, čo je 6,7 hodín.
 
Ročne z viny ZSSK meškalo vlakov:
8 660
Meškanie vlakov meškajúcich z viny ZSSK za rok (min):
147 225
Denne z viny ZSSK meškalo vlakov:
23,7
Meškanie vlakov meškajúcich z viny ZSSK za deň (min):
403
 
Záverom je potrebné spomenúť vlaky, ktoré čakajú na meškajúce vlaky, teda ide o prípojné vlaky. Dalo by sa povedať, že ide o sekundárne meškania. ZSSK uvádza, že:
 
„Sledy vlakov, druhá najčastejšia príčina nedochvíľnosti vlakov ZSSK, spôsobili takmer 140-tisíc meškaní v celkovej výške asi 9 182 hodín. Ďalším dôvodom vlakových meškaní bolo čakanie prípojov na zmeškané vlaky, ktoré sa vyskytlo v 72 465 prípadoch a tvorilo približne 7 451 hodín.“.
 
Ak by sme do skupiny „primárne“ meškajúce vlaky zaradili všetky meškajúce vlaky okrem meškajúcich prípojných vlakov (teda tých, čo čakali na meškajúci vlak), tak by aj podiel meškajúcich vlakov z viny ZSSK bol vyšší.
 
* * *
 
S údajmi o meškaniach vlakov sa dá pracovať rôzne. ZSSK zverejnila informácie o meškaniach vlakov v roku 2017 tak, aby nevrhali zlé svetlo na jej činnosť. Ak som v úvode uviedol, že chýba aj porovnanie s rokom 2016, dá sa predpokladať, že takéto porovnanie v správe, ktorú ZSSK vypracúva pre ministerstvo dopravy, je, lenže možno nie je toto porovnanie priaznivé, preto je pochopiteľne zamlčané. Zverejnené informácie sú zabalené do pozlátka marketingu. Jediný údaj súvisiaci s meškaním vlakov v roku 2017, ktorý predstavitelia ZSSK začali pri rôznych príležitostiach opakovať, je, že vlaky v roku 2017 meškali v priemere 1,73 minúty. Samozrejme, že ide o údaj, ktorý je síce pravdivý, ale adresátovi, resp. cestujúcemu nič nehovorí o kvalite, ani kvantite. Stačilo však urobiť pár prepočtov a výsledkom je zrozumiteľná informácia poskytujúca obraz o skutočnej realite.
 
K čomu je vlastne dobrá správa, ktorú ZSSK vypracúva pre ministerstvo dopravy? Aby ju nejaký referent na ministerstve dopravy uložil ad acta? Mne osobne chýbajú nejaké opatrenia, preto vyvstáva otázka, či ministerstvo dopravy na základe tejto správy prijíma nejaké opatrenia. 
 
Medzi opatrenia by som jednorázovo zaradil napríklad:
  1. ZSSK, resp. ministerstvo dopravy by malo "správy o spoľahlivosti a presnosti vlakov" zverejňovať pravidelne minimálne raz ročne, pretože verejná kontrola môže na zlepšenie situácie vyvíjať väčší tlak,
  2. mala by sa určiť, resp. upraviť metodika vyhodnocovania meškaní vlakov, napr. tak, aby sa uvažovalo s váhou pre jednotlivé vlaky podľa ich kategórie, najvyššiu váhu, by mali mať vlaky EC, potom SC, IC, R, atď., neuvažovať len s jednoduchým aritmetickým priemerom a pod., táto metodika by mala byť zverejnená v správe,
  3. ŽSR by mali informácie o pohybe, resp. meškaniach vlakov zverejňovať za aktuálny a predchádzajúci kalendárny mesiac, cestujúci by tak mali prehľad o meškaniach vlakov, a mohli podľa toho zvoliť vhodnejší spoj; takýto mesačný prehľad predtým existoval na stránke http://poloha.vlaku.sk,
  4. malo by sa zamedziť manipulácii s údajmi v databáze (tabuľka „pohyb vlakov“) tak, aby nebolo možné meniť údaje napr. z +8 na +5 minút,
  5. mala by sa zvýšiť spoľahlivosť prevádzky „mapy pohybu vlakov“, resp. tabuľky „pohyb vlakov“, pretože sa stáva, že v krízových situáciách (keď sa na tratiach niečo deje) sú tieto nefunkčné z neznámych dôvodov, prípadne zobrazujú nesprávne údaje,
  6. mala by sa z GVD u niektorých vlakov odstrániť prebytočná „vata“, ktorá umožňuje znížiť meškanie aj o viac ako desať minút (teda manipulovať s meškaním), toto je príznačné najmä pre rýchliky v úseku Zvolen – Košice; na druhej strane, pokiaľ tieto rýchliky idú načas, prichádzajú do nácestných staníc aj s niekoľkominútovým náskokom a to potom predlžuje ich pobyt v staniciach, takéto cestovanie je pre cestujúcich otravné a unavujúce, navyše, by rýchliky do Košíc prichádzali skôr a cestujúci by mali prípoj aj na vlaky do Prešova,
  7. malo by sa sledovať a vyhodnocovať meškanie aj v niektorých nácestných staniciach, nielen v cieľových staniciach,
  8. ŽSR by nemala rušením výhybien znižovať priepustnosť tratí, ide najmä o trate 150 a 170, kde boli zrušené niektoré výhybne; výhybne boli a sú určené primárne k tomu, aby sa tu mohli vlaky križovať, alebo rýchlejšie vlaky predbiehať pomalšie vlaky; rušením výhybien sa prenášajú meškania na iné vlaky, resp. sa zvyšujú meškania už meškajúcich vlakov. 
 
Číselné údaje a textové informácie uvedené v článku boli čerpané z informácie, ktorú zverejnila ZSSK.

Home